Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

2049 Diósd
Sashegyi út 3.Tájékoztatás Diósd Város Víziközmű-társulat taggyűlésének decemberi döntéseiről

2017.01.22 16:33

 

A tavalyi utolsó taggyűlés összehívására 2016. december 12-én került sort. Az előzetesen megküldött napirendi pontok értelmében az egybegyűltek tájékoztatás kaptak a 2016. évi I-III. negyedéves befizetésekről. Döntöttek a Társulat 2017. évi működési költségvetésről. Megismerték a „B” befejező program műszaki előrehaladását, hitel igénybevételét. Egyebek napirendi pontokban felmerült kérésekben is döntéseket hoztaktájékoztatott Sohajda Lajos, a Víziközmű-társulat IB elnöke.

Miután az IB elnök megállapította, hogy a Taggyűlés határozatképes, szavazásra bocsátotta a napirendet. Megválasztották a jegyzőkönyvvezetőt, majd felkérte Szabó Szilárd tanácsadót, ismertesse a 2016. szeptember 30-ig tartó tagi befizetések és a szerződéses állomány statisztikáját.

A szakértő elmondta, hogy a lezárt, 70 hónapos futamidejű LTP-s szerződések fizetési morálja közel 97% -ban teljesült. A Fundamenta az állami támogatások kiutalását megkezdte ezeknél a szerződéseknél, de a bank szerkezeti átalakítása miatt nem zökkenőmentes a kommunikáció, és az utalások folyamatossága.

A K&H Bank figyelemmel kíséri a hitellehívásokat, melyek az utóbbi időben a társulat hatáskörében kerültek, ugyanakkor a bank szorgalmazza az Önkormányzat és a Társulat közötti „Társberuházói megállapodás” módosítását a „B” program kapcsán.

A szakértő a 100 hónapos futamidejű LTP-s szerződésekről elmondta, az iroda igen kiváló munkájának és túlnyomóan a helybeli ingatlantulajdonosok felelősségteljes önrészfizetési hajlandóságának köszönhetően magas a fizetési morál. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a szennyvízberuházás költségeinek fedezetét a hiánytalanul befizetett tagi önrészek képezik, ezért azt minden szennyvízkibocsátónak be kell fizetnie. A társulat csak kérheti az elmaradt hozzájárulásokat, és tájékoztatja az érintett tagokat, hogy az elmaradt befizetések később behajtásra kerülnek, amit a tulajdonos önkormányzat fog foganatosítani.

Az önkormányzat már tett lépéseket az elmaradások behajtására, hisz az elmaradt befizetések fedezethiányt okozhatnak, és azért neki, mint hitelfelvevőnek kell helytállnia. Ugyanakkor a már behajtott összegek törvényi előírás szerinti átutalása a víziközmű-társulat felé még nem történt meg.

A Taggyűlés a 11/2016 (XII.12.) számú határozatával az 1. napirendi pontban elhangzott 2016. évi I-III. negyedéves tagi befizetések pénzügyi teljesítéséről szóló tájékoztatót egyhangúlag elfogadta.

Még az első napirend keretében az IB elnök a 100 hónapos futamidejű LTP-s szerződéssel rendelkező, de szórványosan fizető ingatlantulajdonosokról nyújtott tájékoztatást. A tagi megtakarítással félévnél hosszabb idejű elmaradásban lévőknek felhívásokat küldtek ki pótlólagos befizetésre, melyben az elmaradások fizetési határideje 2016. december 10-i jelölés szerepelt.

A Taggyűlés 12/2016 (XII.12.) számon úgy határozott, hogy a tagi befizetések elmaradásának csökkentése érdekében a 138 címre kiküldött tértivevényes értesítésre pozitív visszajelzések elmaradása esetén újabb, hasonló tárgyú értesítések kiküldését kell beütemezni.

A második napirend keretében Sohajda Lajos IB elnök ismertette a 2017. évi társulati költségvetés tervezetét, és elmondta, hogy az Önkormányzat a Társulat működési költségét továbbra sem kívánja biztosítani, ezért más forrásból kell a működési költséget előteremteni.

A Taggyűlés a 13/2016. (XII.12.) számú határozatával a 2. napirendi pontban előterjesztett, az 1995. évi LVII. a vízgazdálkodásról szóló törvény 38 §-a alapján a Víziközmű-társulat által ellátott közfeladatok pénzügyi fedezetének biztosítása céljából a törvény 41. § (1) és a 42.§ (1) bekezdésekben előírtak alapján –tagi befizetésekből – 18.100.000.-Ft-ban állapította meg a 2017. évi társulati működési költségvetésének összegét.

A 3. napirendi pont kapcsán az IB elnök tájékoztatást adott az eszközbeszerzési és egyéb költségekről, a tervezői és a kivitelezői számlákról. Hangsúlyozta: a legfontosabb szempont a munkák megrendelésénél a hitelkereten belül maradni. A tervezői munkák kifizetése után a kivitelezési munkákra a közbeszerzési eljárás szerint csak a korábban elfogadott hitelkeret (100 millió forint) összegig indult pályáztatás. További feladatok megrendeléseire és azok kifizetésére csak fedezet esetén lesz mód.

A Taggyűlés 14/2016. (XII.12.) számú határozatával egyhangúlag elfogadta a szennyvízelvezetési- és szennyvíztisztítási program alapfeladatán túlmenő, befejező „B” program tervezésével, engedélyeztetésével, valamint a kivitelezés műszaki előrehaladásáról szóló tájékoztatást.

A Taggyűlés 15/2016. (XII.12.) számú határozata értelmében a tervező szervezettel megkötött szerződés időarányos teljesítés ellenértékeként szennyvízelvezetés tervezés címén 4.064.000.- Ft összeget, csapadékvíz elvezetés tervezés címén 11.430.000.- Ft összeget elfogadta, amely a „B” program költségkeretét terheli.

A 16/2016.(XII.12.) számú határozat a közbeszerzési eljárás során nyertes vállalkozók – „B” program költségkeretét terhelő – kivitelezési munkáinak 6.541.135.- Ft összegű részfizetését elfogadja.

Egyebek napirendi pontban az IB elnök a „B” programról számolt be. Elmondta, szükséges volt a tervezők részéről külső szakemberek bevonása, akik az érintett területek helyszíni adottságai szem előtt tartásával, segítették a munkát, azzal felgyorsítva az engedélyezési eljárás megkezdését. A programban szereplő területek között egyaránt megtalálhatók közterületek, illetve magán tulajdonban lévő területek. A Tervezők az Önkormányzat Hivatalától kértek hatósági segítséget a szükséges tulajdonosi hozzájárulások beszerzésére, de a hivatal erőforrás hiányára hivatkozva a munkát nem tudta elvállalni. A magántulajdont is érintő vízjogi létesítési engedélyekhez a „Tulajdonosi hozzájárulások” beszerzését – 46 magáningatlan tulajdonos megkeresésével járó feladatot – a Társulat munkatársai végezték el.

A Taggyűlés a 17/2016. (XII.12.) számú határozatával a „Tulajdonosi hozzájárulások” megszerzéséhez szükséges, átvállalt, 46 ingatlan kiértesítéséről és pozitív visszajelzésekről a tájékoztatást elfogadta.

Az egyebekben az IB elnök elmondta, hogy az Önkormányzat több esetben jelezte, a csatorna-beruházást érintő ingatlanok kapcsán az önrészek megfizetése alól kapjanak mentességet azon ingatlantulajdonosok, akik ingatlanrészük átadásával vagy másfajta kötelezettségvállalással segítették Diósd teljesebb közlekedési területeinek és ahhoz kapcsolódó csatornázottságának megvalósulását. Társulatunk korábban határozatba foglalta, hogy ilyen esetekben csak akkor tud eltekinteni az önrészek befizetésétől, ha a képviselő-testület határozatba foglalja, hogy az általa nevesített ingatlantulajdonosok megnevezett helyrajzi számú ingatlanjai után be nem fizetett önrészeket nem fogja a jövőben számon kérni a társulaton. A képviselő-testület által hozott határozatok viszont nem felelnek meg a fentieknek, és olyan jogszabályra hivatkoznak, ami nem a Társulatra, hanem a közműszolgáltatóra vonatkozik. Ilyen a Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének „147/2016. (IV.28.) diósdi öh. a Fülemüle utca (Diófasor árok 3025/9 hrsz.) telekalakításával kapcsolatos közműfejlesztési hozzájárulás kompenzációjáról” szóló határozata, mellyel kapcsolatban a szabályosság betartása érdekében a Társulatnak határozat módosítására kell felkérnie az Önkormányzatot. A helyzet rendezése érdekében újabb levéllel kellett fordulni az Önkormányzathoz.

A Taggyűlés 18/2016. (XII.12.) számú határozatában foglaltak értelmében:

1. A Diósd 3025/9 hrsz-ú Diófasor árok melletti építési telkek tulajdonosai által útkiszabályozás céljából az Önkormányzat részére átadott telekrészek beszámításával a tagi önrészek elengedéséhez 2016. 04. 29-én meghozott 147/2016. (IV.28.) számú Önkormányzati határozatban felsorolt ingatlanok vonatkozásában a tagi önrész befizetésének elengedését a hivatkozott határozat szövegének „a tagi önrész elengedése tárgyú” módosított szövegű határozat meghozatala után tudja a Társulat a fizetéstől mentesítettek körébe sorolni.

2. Az érintett hrsz-ú ingatlanok tulajdonosainak és az egyéb jogok jog birtokosának az adatai is szükségesek a tagi önrész mentesítéséhez, amelyet az Önkormányzat a határozatban érintettek nevesítésével hozhat a Társulat tudomására.

A Taggyűlés 19/2016. (XII.12.) számú határozatba foglalta, hogy Diósd Város Önkormányzat részére a K-1277/2016 iktatószámú megküldött – az előző határozat szerinti – tájékoztatást elfogadja.

Az Önkormányzat és a Társulat közötti megállapodás első napirendi pontban említett módosítása kapcsán szükségszerű a pénzügyi határok kijelölése – hangsúlyozta az IB elnök –, hogy a „B” program keretében a Társulat az adott pénzkeretben mozogjon, azt semmiképpen se léphesse túl.

A Taggyűlés 20/2016. (XII.12.) számú határozatával úgy döntött, hogy egyetért Diósd Város Önkormányzattal a Társberuházói Megállapodás módosítására irányuló kezdeményezéssel, és felkéri a szakértőket a szerződés előkészítésére 2017. év elején