Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

2049 Diósd
Sashegyi út 3.Készül a mérlegbeszámoló, haladnak a tervezői és a kivitelezési munkák

2017.03.28 20:59

Diósd Város Víziközmű-társulat tájékoztatója

Társulatunk 2016. évi gazdasági eredményéről készülő egyszerűsített mérlegbeszámolóhoz szükséges adatok gyűjtése az utolsó fázisban vantájékoztatott Sohajda Lajos, Diósd Város Víziközmű-társulat IB elnöke.

Készül a 2016. évi egyszerűsített mérlegbeszámoló

A mérlegbeszámolóhoz szükséges adatgyűjtés magában foglalja a társulati tagok önrész-befizetéseit, a társulat működési költségeinek adatait, a pénzforgalmi kimutatásokat, a hitelfelvételeket, a banki és lakástakarék-pénztári befizetéseket. A társulat munkatársai rendszeresen küldik az adatokat a tanácsadó szervezetnek, és a szervezet számviteli szakemberei állítják össze a mérlegbeszámolót, melyhez az adatgyűjtés az utolsó fázisban van. A közeljövőben az Ellenőrző Bizottság elvégzi a mérlegbeszámoló ellenőrzését. Az ellenőrzésben részt vesznek társulatunk munkatársai is, hisz az adatgyűjtést ők végezték, és bármilyen felmerülő kérdés esetén rendelkezésre kell állniuk. Az Ellenőrzési Bizottság a munkáját eddig mindig pedánsan és kellő időben elvégezte, reméljük, ez most így fog történni. A mérlegbeszámolót, mint mindig, most is a taggyűlésnek kell elfogadnia, de előtte az Intéző Bizottság is megtárgyalja, és csak azt követően ajánlja elfogadásra.

A befizetett tagi önrész a biztosíték a beruházáshoz felvett hitelek törlesztésére

A legrégebbi lakástakarék-pénztári, azaz a 100 hónapos LTP-s szerződésekkel rendelkező társulati tagjainkkal kapcsolatban ki kell emelni, hogy a Diósdon élő tagjaink dicséretesen pontosan és rendszeresen befizetik az érdekeltségi egységeik utáni önrészeket. Nekik köszönhető, hogy összességében a fizetési morál országos viszonylatban is kiemelkedően jónak mondható. Velük karöltve tudja ellátni társulatunk az alapfeladatát, azaz annak a pénznek a begyűjtését, ami a beruházáshoz felvett hitelek megfizetéséhez megfelelő alapot szolgáltatnak. Az rendszeres befizetések alapján tudta biztosítani a hitelező bank a hiteleket társulatunk számára. A hitel visszafizetéséhez viszont valamennyi társulati tag hiánytalanul befizetett önrészére lesz szükség.

A futamidő végéhez közeledve, ismét és ismét felhívom az érintettek figyelmét, hogy mindenki számolja össze a befizetéseit, és a legutóbbi kimutatás szerinti esetleges tartozásait a társulat értesítésének megfelelően rendezze még a futamidő lejárata előtt. Mindenki a saját érdekében ellenőrizze, hogy mind a 100 havi önrészt befizette-e még a szerződés lejártát megelőzően. Aki több hónap elmaradásban van, az személyesen vegye fel a kapcsolatot munkatársaimmal ügyfélfogadási időben, hogy az elmaradás rendezésére megtalálják a lehető legjobb megoldást. Aki a futamidő végén elmaradásban lesz, annak magának kell rendeznie az érdekeltségi hozzájárulás teljes összegét.

A 70 hónapos szerződések lezárását néhány elmaradásban lévő tagunk nehezíti

A rövidebb futamidejű, 70 hónapos LTP-s szerződések esetében a szerződések lezárására azért nem kerülhetett sor teljes egészében, mert néhány társulati tag jócskán elmaradt az önrész folyamatos, rendszeres törlesztésével. Amennyiben a futamidő a szerződéskötéstől számítottan lejárt, azt követően már nem lehet a Fundamenta felé az önrészeket teljesíteni. Az állami támogatás csak rendszeres, folyamatos és a futamidő végéig teljes egészében rendezett szerződő feleknek jár. Az elmaradásban lévők mindenképpen keressék fel irodánkat, hogy a befizetések rendezésének lehetőségeiről a munkatársaink megfelelően tájékoztatni tudják. Az ilyen ügyek miatti egyeztetések és befizetések szükségesek ahhoz, hogy a 70 hónapos szerződéseket le lehessen zárni.

A „B” program tanulmányterve önkormányzati egyeztetés alatt

A befejező program keretében az utólagos szennyvízelvezetési rendszer tervezése befejeződött, az engedélyezési folyamat is a végéhez közeledik. Azokban az esetekben, ahol a szolgalmi joggal kapcsolatos hozzájárulásokat bizonyos ingatlantulajdonosok nem adták meg, a folyamat hatósági szolgalmi jogi eljárásban folytatódik. A kiértesítések megtörténtek, a szennyvízberuházás közérdek, ezért az eljáró hatóságok ezt szem előtt tartva meg fogják hozni a szükséges döntéseket.

A csapadékvíz-elvezetés – egész Diósdra és városunk határain túl található vízgyűjtő területekre is kiterjedő – tanulmánytervét a tervezők elektronikus úton elérhető módon az önkormányzat rendelkezésre bocsátották. Így számukra a betekintési jog biztosítva van, azaz minden adott, hogy a közeljövőben véleményezzék, észrevételezzék, nyilatkozzanak, majd a tervezők azokat figyelembe véve elkészíthessék, véglegesítsék a tervet. A tervezőkkel a tervezési határidőt meghosszabbítottuk, hogy a kötelezőn előírt tulajdonosi vélemény megfelelő súllyal megjelenhessen a végleges tervben.

B” program kivitelezése

A 2016-ban lebonyolított közbeszerzési eljárások keretében lévő kivitelezési munkákat részben elvégezték, ennek keretében például a Muskátli utcában a Római-árok feliszapolódott szakaszának közművizsgálatát és a feliszapolódás megszüntetését a nyertes vállalkozó elvégezte, majd a munkát készre jelentette a beruházói feladat ellátásával megbízott PIU szervezetnek. A közeljövőben az ezzel kapcsolatos átadás-átvételi eljárás lezajlik, és aztán sor kerülhet a teljesítés ellenértékének kifizetésére.

Minden kivitelezési munkának a közbeszerzését az Érd, Diósd és Tárnok által létrehozott önkormányzati társulás PIU szervezete végzi, a műszaki ellenőrzéseket is ők látják el, és a kifizetés is rajtuk keresztül történik. Társulatunk és az önkormányzat csak a hitelt hívja le, és utalja át számukra.

A társulat összegező feladatai

Ebben az évben fel kell készülni a társulatunk működésének lezárásához. A társulat létrehozásának az volt a rendeltetése, hogy a szennyvízberuházáshoz szükséges forrást biztosítsa: az érdekeltségi hozzájárulásokat a társulati tagoktól összegyűjtse, és továbbítsa azokat a megfelelő pénzintézet felé. Ez a folyamat a vége felé közeledik. A társulatnak addig kell működnie, amíg a szerződések lezárása nem történik meg, és az állami kiutalások, valamint a Fundamentához befizetett összegek együttese nem folyik be kellő mértékben a beruházást meghitelező K& H bankhoz. A működés lezárási folyamatának megtervezéséhez igénybe vesszük a tanácsadó szervezetet, és az általuk készített eljárásrend szerint – a taggyűlés elfogadását követően – kerül sor társulat tevékenységének szakszerű lezárásához.