Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

2049 Diósd
Sashegyi út 3.Diósd Város Víziközmű-társulat Taggyűlésének döntései

2016.01.23 15:13

2015 decemberében a Víziközmű-társulat Taggyűlésének összehívására került sort, ahol napirenden volt az Alapszabály módosítása, valamint tájékoztatást kaptak a 2015. évi tagi befizetésekről, a szerződéses állományról. Döntést hoztak továbbá a társulat 2016. évi működési költségvetésről, a „B” befejező programhoz szükséges hitel igénybevételéről, valamint hitelszerződés módosításról.

 

Alapszabály módosítása a tagi önrész befizetés egyes mentesség esetei miatt

Sohajda Lajos IB elnök tájékoztatta a Taggyűlést a 2015. szeptember 30-án megtartott IB ülés 16/2015. (IX.30) számú határozatáról, és azt elfogadásra ajánlotta a Taggyűlésnek, mivel a tagi önrész befizetésének mentességéről a nem hozhat döntést, azt csak a beruházást megvalósító és annak leendő tulajdonosa, azaz Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete határozatban teheti meg. A határozat elfogadása egyidejűleg az Alapszabály módosításáról való döntés is.

Diósd Város Víziközmű-társulat Taggyűlése 8/2015 (XII.07.) számú határozatban az alapszabályt a következők szerint módosította: „Az érdekeltségi területen lévő ingatlanok esetében az érdekeltségi hozzájárulás megfizetésétől csak abban az esetben tekint el a Víziközmű-társulat (csak abban az esetben engedélyez mentességet), ha az adott ingatlan hiteles forrásból beazonosítható, és a Víziközmű-társulat közfeladatát képező beruházást megvalósító, önkormányzati határozattal alátámasztja, hogy későbbiekben semmilyen igénnyel nem lép fel a Víziközmű-társulattal szemben az érdekeltségi hozzájárulás meg nem fizetése okán.”

 

A küldöttek többségében megszavazták a határozatot, két küldött szavazott nemmel, mert álláspontjuk szerint a tulajdonos önkormányzatnak, mint a társulat tagjának is be kellene fizetnie az önrészt.

 

Tájékoztatás és döntés a 2015. évi tagi befizetésekről, szerződéses állományról

Az IB elnöke a tanácsadói és számviteli feladatok ellátásával megbízott Szabó és Vécsei Kft. kimutatása alapján ismertette a tagi befizetések és a szerződéses állomány készültségi szintjét. Az LTP-s szerződéses tulajdonosok fizetési hajlandósága 90 % fölötti, a nem LTP-s tagok fizetési hajlandósága továbbra sem javul, kivéve amikor tulajdonosváltozás következik be, akkor a teljes összeg kifizetése rendeződik. Az Önkormányzat megkezdte a tagi önrészek behajtását, de 2015. február óta nem utalja a befizetéseket a Társulat részére. A Taggyűlés 9/2015 (XII.07.) számú határozatával a tájékoztatást elfogadta.

 

2016. évi társulati működés költségvetése

Az IB elnöke tájékoztatta a Taggyűlést, hogy a csatornafejlesztési projekt záró éve előtti utolsó év köszönt ránk. A tervezett költségvetés megegyezik a tavalyival és nem tartalmaz olyan előre nem ismerhető költségeket, amelyek különféle okok miatt felmerülő probléma megoldási kényszere révén a Társulatra hárulnak. Továbbá Diósd Város Önkormányzata a Társulat működési költségét nem kívánja fedezni a jövőben. A Társulat kérte, hogy a támogatás összegének nem fizetését a tulajdonos Önkormányzat Képviselő-testületi határozattal támassza alá, így a határozat jogerőre emelkedésének időpontjától nem számol a társulat a támogatási összeggel, más forrásból kell a működési költséget előteremteni.

A Társulat 2016. évi működési költségvetéséről a 10/2015. (XII.07.) számú határozatot a Taggyűlés egyhangúlag fogadta el a következő szövegezéssel: „Az 1995. évi LVII. a vízgazdálkodásról szóló törvény 38 §-a alapján a Víziközmű-társulat által ellátott közfeladatok szolgáltatása pénzügyi fedezetének biztosítása céljából a törvény 41. § (1) és a 42.§ (1) bekezdésekben előírtak alapján 16.800.000.-Ft-ban állapítja meg a 2016. évi társulati működési költségvetésének összegét.”

 

A  „B” programmal és az ahhoz szükséges hitel igénybevételével, hitelszerződés módosításával kapcsolatos döntések

 

A Taggyűlés 11/2015. (XII.07.)  számú határozata értelmében a régebben csatornázott 78 ikerházas ingatlan külső csatornái folyásirányának megváltoztatását és az új közcsatornára kötéssel járó kivitelezési munkákat a megbízott kivitelező elvégezte, melynek előre tervezett költségkerete 40 millió forint. A pontos végösszeg a tételes számlázáskor nyer végső formát, de az nem haladhatja meg a keretösszeget.

 

A Taggyűlés 12/2015. (XII.07.)  számú határozata értelmében az eddig betervezett, részben elvégzett és kifizetett tervezési díjtétel a költségvetésben meghatározásra került 27.237.635.-Ft tervezési díjösszeggel. Újabb tervezési költséggel előreláthatólag nem számolnak, de ha mégis újabb tervezési munkára kerül sor azt a tartalékkeretből kell kifizetni.

 

Több hónapos egyeztetés során sikerült véglegesíteni a „B” befejező program elemeit és azok költségvonzatát. A végső szám meghaladta a 2015. december 31-ig rendelkezésre állt  hitelkeretnek a kétszeresét. A Taggyűlés 13/2015. (XII.07.) számú határozata értelmében hozzájárul az Önkormányzattal 2015.09.02-án megkezdett, majd 2015.11.18-án befejezett egyeztetések eredményeként kialakított 456,13 millió Ft módosított hitelkeret felhasználáshoz. A hozzájárulás feltétele, hogy a tagi befizetések banki kamattal csökkentett összege valamint az igénybe vett banki hitel számszerű egyenlege negatív nem lehet. Ez a garanciája annak, hogy a tagi önrészek teljes mértékben fedezetet nyújtsanak a költségekre.

 

Az IB elnök javaslatára a Taggyűlés a 14/2015. (XII.07.)  számú határozatában rögzítette a közbeszerzési eljárás Nyertes Vállalkozója, a Duna Aszfalt Kft. érdekkörében végzett munkák költségfedezetének maximális – 238,42 millió forintos - összegét, ami a megemelt 456,13 millió Ft hitelkeret részét képezi.

 

A „B” befejező program víziközmű fejlesztéssel és védelemével együtt járó munkáira további 118 millió forint költségfedezetet tartalmaz. Az elvégzendő munka új közbeszerzési eljárást követően valósulhat csak meg. A Taggyűlés a 15/2015. (XII.07.) számú határozata értelmében az új közbeszerzési eljárás kiírásához hozzájárult. A közbeszerzési eljárás lebonyolítására a Diósd – Érd – Tárnok Önkormányzatai által alakított Társulásnak a beruházói feladatok ellátásával megbízott PIU Szervezetét bízza meg.

 

A Taggyűlés hozzájárulása nélkül a hitelkeret nem módosítható. A Taggyűlés 16/2015. (XII.07.) számú határozata értelmében hozzájárult a rendelkezési állási határidőnek 2016 évre történő módosításához. Alapos megfontolást követően a Taggyűlés 17/2015. (XII.07.) számú határozatában a hitelfedezet összegének a módosításához is hozzájárult azzal a kiegészítéssel, hogy amennyiben a vállalkozók által adott ajánlati árak összköltsége meghaladja a max. 456,13 millió Ft-ot, abban az esetben a „B” program műszaki tartalmát olyan mértékben kell az Önkormányzatnak és a Társulatnak csökkenteni, hogy a tagi befizetések és a banki hitel közötti egyenleg a tagi befizetések terhére nem kerülhet negatív tartományba.