Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

2049 Diósd
Sashegyi út 3.Az önkormányzattal való együttműködés egyeztetése

2015.01.14 11:18

Víziközmű-társulat tájékoztatója

2014. decemberében egyeztető megbeszélésre került sor Diósd Város Önkormányzatának és Diósd Város Víziközmű-társulatának képviselői között, melynek során az új összetételű képviselő-testület betekintést nyerhetett a társulat feladataiba, napi munkájába, valamint a további együttműködés részleteinek megbeszélésére is sor került.

A 2014. november 26-ai társulati taggyűlésen elhangzott polgármesteri kezdeményezésre, az önkormányzat és a víziközmű-társulat képviselőinek részvételével 2014. december 17-én 16 órai kezdettel egyeztető megbeszélésre került sor - tájékoztatott Sohajda Lajos, Diósd Város Víziközmű-társulatának IB elnöke.

Az egyeztetésen rész vett az önkormányzat részéről Bogó László polgármester és Nagy István a pénzügyi bizottság tagja, a társulat részéről jómagam, mint az intéző bizottság elnöke, valamint Szabó Szilárd és Vécsey Annamária tanácsadó-szakértők.

Az egyeztetés célja az önkormányzati választásokat követően megváltozott összetételű önkormányzat teljes körű tájékoztatása társulatunk munkájáról, valamint az önkormányzat és a víziközmű-társulat - együttműködési feltételeinek egyeztetése egészen a csatorna-beruházás „B” programmal kiegészült teljes befejezéséig.

A víziközmű-társulat és az önkormányzat között a 2008-ban megkötött társberuházói megállapodás 1. pontjára hivatkozva, valamint a beruházás pénzügyi feltételei folyamatosságának fontosságát hangsúlyozva tájékoztatást adtunk arról, hogy a tagok nyilvántartási adatainak valódisága illetve a tulajdonosváltozások és egyéb elhalálozási, öröklési okok miatt bekövetkező változások regisztrálásához minden esetben a földhivatali vagy más hivatalos nyilvántartásból szármató adatot lehet csak hitelesnek tekinteni. A hiteles adatok, a tényleges nyilvántartási helyek, lakcímek ismeretének hiánya a tagi önrészek befizetésével kapcsolatos értesítéseket eredménytelenné teszi. Kértük, hogy a Polgármesteri Hivatal a korábbi gyakorlat szerint segítse munkánkat a nyilvántartások alapján történő adategyeztetésben, illetve kértük az önkormányzat állásfoglalását a jövőre mutatóan a hiteles, költségtakarékos hivatalos adatbeszerzésekkel kapcsolatban.

A jövőre mutatóan a társulat kérte az önkormányzat további kedvező hozzáállását a működési költség biztosításához kiemelt tekintettel arra, hogy a társulat a megállapodásban vállalt feladatokat ütemesen teljesíti, és azt a következőkben is hasonló módon kívánja ellátni, egészen a „B” program befejezéséig.

A több órás megbeszélésen válaszoltunk az összes feltett kérdésre, részletesen kitértünk a feladatainkra és azok teljesítésére, hivatkozva a társberuházói megállapodásra, mely azért készült el a társulat megalakulását követően, hogy a víziközmű-társulat működésével kapcsolatos mind pénzügyi mind természetbeli feltételeket az önkormányzat biztosítsa. A víziközmű-társulat pedig tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a beruházás megvalósításához szükséges pénzügyi feltételeit (tagi önrészek begyűjtése révén) teljesítse.

Miután részletekbe menően áttekintettük az önkormányzat által vállat együttműködés keretfeltételeit is, az új összetételű önkormányzat az egyeztetésen vállalta, hogy minden olyan vállalást teljesít, amelyet az előző összetételű önkormányzat a társulat irányába a társberuházói megállapodásban vállat. Biztosítva ezzel Diósd város eddigi legnagyobb beruházásának financiálisan is sikeres megvalósítását.

Bogó László polgármester kiegészítése:

„Miután részletekbe menően áttekintettük a társulat működését és az előző önkormányzat által vállalt kötelezettségeket, az új összetételű önkormányzat képviselőiként kifejtettük azon véleményünket, hogy a társulatnak magának kellene biztosítania a működés pénzügy feltételeit. Nem értünk egyet azzal, hogy a csatorna-beruházás által nem érintett ingatlantulajdonosoknak is hozzá kell járulniuk anyagilag a társulat működési költségeihez. Természetesen az önkormányzat eleget tesz szerződéses kötelezettségének, fenntartva a jogot, hogy a csatorna beruházás első üteméből megmaradt összeg  felhasználása csak a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával történhessen meg."