Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

2049 Diósd
Sashegyi út 3.98 VÁLASZ 89 kérdésre

2018.10.19 22:52

98 VÁLASZ 6 kérdéscsoportban megfogalmazott 89 kérdésre

2018. szeptember 24-én 18:30 órára rendkívüli testületi ülést hívott össze Diósd polgármestere, melynek a szeptember 19-én kelt meghívó szerint egyetlen napirendi pontja „Diósd Város Víziközmű-társulat 2017. évi beszámolójáról, valamint az elszámolási eljárással kapcsolatos teendőkről” szólt.

Előterjesztő: polgármester. Meghívott: Sohajda Lajos a Diósdi Víziközmű-társulat intézőbizottságának elnöke.

Sohajda Lajos IB elnök 27 konkrét kérdésre, továbbá az egymásra épülő nem sorszámozott kérdésekként megküldött iratok megválaszolásánál a szerkesztett mondatok sorrendjét követve összességében 89 kérdésre vonatkozóan adott 98 választ. Bizonyos felvetések/kérdések esetében több részválasz megadása is szükséges volt.

Az olyan tartalmú kérdéseknél, amelyeknél a kérdés feltevője nem volt tekintettel a Társulat megalakulását megelőző időszakra, továbbá a Társulat működése időszakában érvényben lévő jogszabályi környezetre, valamint a jogszabályok szakaszai, bekezdései, pontjai logikai sorrendjére, a feltett kérdésre jellemzően „nem Társulati hatáskör” válaszokat kellett adni.

89 kérdésből 48 nem társulati hatáskörbe tartozó kérdés megválaszolására hatáskörrel és illetékességgel Diósd Város Polgármestere és az Önkormányzata rendelkezik.

Diósd Város Víziközmű-társulat IB elnökének a rendkívüli testületi ülésen elhangzott tájékoztatója teljes terjedelmében a következő:

 

BEVEZETŐ

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő Hölgyek, tisztelt Képviselő Urak! Tisztelt érdeklődő jelenlévők!

Köszöntöm én is önöket ezen a mai testületi ülésen. Egy hosszú kérdéssort kaptam 2018. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivataltól a csatornaberuházással kapcsolatban. Szeretném megjegyezni, hogy ezeknek a kérdéseknek egy részét korábban írásban már megválaszoltam.

Sajnálom, hogy vannak olyanok, akik ezt nem tudják tudomásul venni, és a jószándékú lakosok között próbálnak rossz hangulatot kelteni. 

Meg kell jegyezni, hogy vannak olyan embereknek, akiknek az a fő céljuk, hogy lehetőleg rögtönítélő bíróság elé állítsanak mindenkit, aki bármilyen módon kapcsolódik a csatornaberuházáshoz,  függetlenül attól, hogy konkrétan felróható-e nekik bármi is. Természetesen nem a lakosságról beszélek.

Tehát, bár sokan akartak lebeszélni róla, mégis itt vagyok, mert fontosnak tartom, hogy a lakosság tájékoztatást kapjon erről a beruházásról, annak jelenlegi állapotáról.

Ezt egyébként a közműfejlesztés jogszabály szerinti lezárásakor szintén meg fogjuk tenni. A kérdések megválaszolása által remélem, hogy mindenki aki itt van látni fogja, hogy a Diósdi Víziközmű-társulatban  a sugallatok ellenére szabályos munka folyik és semmilyen takargatnivalónk nincsen.

Hozzá kell tennem, hogy sajnos nagyon sokan megfeledkeznek arról, hogy ez a beruházás Diósd történetének legnagyobb fejlesztése, amely által jelentősen javultak az emberek életkörülményei azáltal, hogy a környezeti szennyvízterhelés a lehető legnagyobb mértékben megszűnt.

Figyelemre méltó, hogy bizonyos csoportok részéről számos kísérletet láthattunk az elmúlt években arra, hogy megpróbálják a csatornaberuházást rossz színben feltüntetni.

Bizonygatni, hogy törvénytelenül folynak a dolgok, és a lakosokat megrövidítjük. Az évek alatt egy, azaz egy darab feljelentés nem született. Mindez azért, mert működésünk a törvények maradéktalan betartásával történik.

Ami pedig a kommunikációnkat illeti. Ez ügyben is érkeztek kritikus hangok. A társulatban összesen hárman dolgoznak, közülük ketten nyugdíjasként félállásban. Két lehetőség adódott:

- vagy azzal foglalkozunk, hogy minden egyes levélre részletesen válaszolunk, és emellett naponta frissítjük az internetes oldalunkat stb..

- Vagy ezzel a kevés státusszal minden erőnkkel a konkrét feladatok megoldását szeretnénk elérni.

- Az ajtónk egyébként mindig, minden társulati tag előtt nyitva áll.

Jó lenne, ha nem engednénk, hogy a nagypolitikában szokásos gyűlöletküzdelem rátelepedjen a mi közösségünkre. Továbbá arra is kérek mindenkit, hogy ne az interneten megjelenő fél információkból vagy szándékos ferdítésekből tájékozódjon.

Elöljáróban ennyit szeretnék mondani.

Rátérek a kérdések megválaszolására.

A 2018. 09. 10-én kelt 545-12/2018. iktatószámú, Diósd Város Polgármestere által aláírt értesítés, és a csatolt mellékletei alapján a Társulat a következő tájékoztatást adja a jelenlévők részére.

A 2018. 09. 10-én kelt 545-12/2018. iktatószámú, Diósd Város Polgármestere által aláírt értesítés, és a csatolt mellékletei alapján a Társulat a következő tájékoztatást adja a jelenlévők részére.

 

1. rész

A Társulat megalakulását elősegítő törvény

- A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv.

 • 38. § szerinti területi illetékességgel az érdekeltségi területén működik, kivétel néhány eseti helyzet. A feladatát az érdekeltségi területén a szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás, valamint az ezekhez kapcsolódó munkák helyreállításában látja el.

 • 39. § szerint a törvényességi felügyeletét a Cégbíróság látja el.

 • 40. §-ban előírtak szerint alakul meg:

Az alakuló taggyűlésen az ingatlantulajdonnal rendelkező természetes és jogi személyek döntenek

- elhatározzák a Társulat megalakulását

- elfogadják az Alapszabályt

- megválasztják az ügyvezetőt és az ellenőrző szervezetet

- a Társulat a Cégjegyzékbe való bejegyzéssel, annak napján jön létre.

 • 41. § szerinti adatok, az érdekeltségi terület helyszínrajza, a Társulat képviseleti módja, vezető tisztségviselők megszervezése az Alapszabályban rögzítésre kerül.

 • 42. § szerinti évenkénti taggyűlések az előírt, továbbá a szükséges időszakokban összehívásra és megtartásra kerül.

 • 43. § szerint „a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi, IV.” törvényben előírtak alapján a Társulat legfőbb szerve a Taggyűlés. A tulajdonosi és közérdekvédelmi célzó ellenőrzés feladatot az Ellenőrző Bizottság látja el.

 • 44. § szerint a Társulat közcélú feladatainak ellátásához a működési költsége származhat:

- a tagok hozzájárulásából

- az önkormányzati és az állami költségvetés támogatásából

- egyéb támogatásokból.

A Társulat működését szolgáló „A vízgazdálkodási társulásokról szóló 160/1995. (XII. 26.) kormányrendelet

2. §-a szerint a társulat megalakulását létrehozza:

 • a szervező bizottság

 • az érdekeltségi területen ingatlantulajdonnal rendelkező természetes, vagy jogi személyek

 • az illetékes önkormányzat

 • az illetékes állami szervek

 • a közfeladat ellátásával érintett terület meghatározásánál közreműködők:

- szervező bizottság

- vízügyi igazgatási szerv

- önkormányzat jegyzője

 • a szervező bizottság tagjainak több, mint felét a társulat megalakulásában érdekelt természetes személyek, illetve szervezetek alkotják.

3. § szerint a szervező bizottság feladatai:

 • az érdekeltségi terület megállapítása

 • alapszabály tervezet elkészítése és az érdekeltségi területet ábrázoló helyszínrajz elkészítése

 • az érdekeltségi terület tagjainak tájékoztatása

 • pénzügyi-műszaki számítás elkészítése

 • alakuló közgyűlés összehívása.

A szervező bizottság a társulat megalakulásával megszűnik.

4. § A szervező bizottság az alakuló közgyűlést összehívja

- az érdekeltségi terület érdekeltségi egységei szándéknyilatkozattal elhatározták, hogy a közfeladat ellátását társulati úton kívánja megvalósítani.

5. § Az érdekelteket az alakuló közgyűlésen max. 100 érdekeltként meghatalmazással ellátott személy képviselheti. A társulat megalakul, ha az érdekeltségi egységek szavazati aránya meghaladja a 2/3 részt. Az alapszabály elfogadásával dönt a társulat megalakulásáról.

6. § Cégbírósági bejegyzéssel

7. § szerint működik a társulat

közgyűlés/taggyűlés: - alapszabály, és módosítása

- SZMSZ elfogadása

- tisztségviselők megválasztása

- egyszerűsített éves beszámolók elfogadása.

 

Összefoglalva az elszámolás eljárásáról (nem tévesztendő össze a felszámolási eljárással)

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/A szakasza „A víziközmű-társulat megszűnése” b) pont „alapszabályban meghatározott közfeladatát megvalósította, és az elszámolási eljárást befejezte” tartalommal írja elő a Társulat megszűnését.

A törvényi előírás szerint a Társulat státusza a következő:

 • A 160/1995. (XII.26.) Kormányrendelet 17. szakasz (2) bekezdésében előírtak alapján Diósd Város közigazgatási területén, és Érd Város közigazgatási területén létrehozott szennyvízelvezetési ész szennyvíztisztítási közmű vagyon átadása megtörtént 2017. év végén az Önkormányzat részére. Az ehhez kapcsolódó, adó- és számviteli törvények előírásainak is megfelelő pénzügyi lezárásra 2018. április 5-én került sor.

 • Az alapszabály V. fejezet „A társulati hozzájárulás mértékénél az érdekeltségi egységenkénti hozzájárulás befizetéseiből a Diósd Község Polgármesteri Hivatal és Diósd Község Víziközmű-társulat között 2008. 12. 22-én megkötött „Társberuházói megállapodás” 1. pontja szerint „ …….. a támogatási szerződésben, valamint a társulati hitelre vonatkozó hitelszerződésben foglalt feltételeknek megfelelően szükséges a társulati önrész biztosítása”.

 • A hitelt folyósító K&H Banktól felvett hitel összegével megegyező, a Társulat által átutalt hiteltörlesztés + egyenlege 2018. július hónapban következett be.

A három éve az Önkormányzat által nem fizetett működési, és elszámolási eljárással kapcsolatos költségek fedezetére szóló Társulati hitelszerződés rendelkezésre tartásának határideje 2018. szeptember 28-án jár le. A hitelszerződés lejárati napja 2018. december 14.

 

Kapcsolódó előzmény a feltett kérdésekhez

Diósd Város Polgármesteri Hivatala 2018. 07. 24-én kelt – iktatószám nélküli levele – 2018.08.06-án érkezett a Társulathoz. A levél tárgya „tájékoztató kérése a DVKT jelenlegi helyzetéről, felszámolás elindításáról” volt.

A Társulat a K-346/2018. iktatószámú, augusztus 13-án kelt levelével megadta a Polgármester úr által aláírt levél minden bekezdésére azokat a válaszokat, amelyek a levél érkezése előtti társulati működést kellő mértékben tükrözik. A tájékoztató levél megírását követő időszakra maradó feladatok kapcsán a Taggyűlés-i határozatokból a vonatkozó jogszabályokkal összhangban lehet az elszámolási eljárásról tájékozódni.

 

1. kérdéscsoportra adott válasz (1-27)

Diósd Város Jegyzője 2018. szeptember 5-én, 15:38- kor küldött e-mailben 1-27. kérdésekre adott tájékoztatása

A kérdéseket feltette: Novákovics Ferenc

 

1. A társulat alakulásakor ki volt az adatszolgáltató a bevonható ingatlanok számáról?

 

Válasz: A kérdés feltevője előzetesen nem tájékozódott a Társulat megalakulását megelőző, és a Társulat működési időszakára vonatkozó jogszabályi előírások logikai sorrendjéről. Nem tartozott Diósd ...Víziközmű-társulat hatáskörébe. A válaszadásra illetékes...

 

2. A földhivatal és az ÉTV adataival lett-e egyeztetve a bevonható ingatlanok száma?

 

Válasz: A kérdés feltevője előzetesen nem tájékozódott a Társulat megalakulását megelőző, és a Társulat működési időszakára vonatkozó jogszabályi előírások logikai sorrendjéről. Nem tartozott Diósd Víziközmű-társulat hatáskörébe. A válaszadásra illetékes...

 

3. Az adategyeztetésekért ki volt a felelős?

 

Válasz: A kérdés feltevője előzetesen nem tájékozódott a Társulat megalakulását megelőző, és a Társulat működési időszakára vonatkozó jogszabályi előírások logikai sorrendjéről. Nem tartozott Diósd Víziközmű-társulat hatáskörébe. A válaszadásra illetékes...

 

4. Milyen gazdasági, műszaki vagy egyéb ok miatt indították a beruházást 1200 taggal, majd bővítették 2400 tag fölé?

 

Válasz: A szennyvízelvezetés és a szennyvízkezelési fejlesztés, EU-s követelményű környezetvédelmi célokat szolgált. Az érdekeltségi területen az ingatlanok tulajdonosai körének bővítésével a környezetvédelem kiterjedtebb lett az Európai Uniós előírásoknak is jobban megfelelve.

 

5. Mennyi volt a projekt tervezett költsége Diósd vonatkozásában?

 

Válasz: A kérdés feltevője előzetesen nem tájékozódott a Társulat megalakulását megelőző, és a Társulat működési időszakára vonatkozó jogszabályi előírások logikai sorrendjéről. Nem tartozott Diósd Víziközmű-társulat hatáskörébe. A válaszadásra illetékes...

 

6. A csatornahálózat fejlesztésébe bevonható ingatlanok valós számának, a teljes bekerülési költségnek, valamint  az önerős támogatási pályázaton elnyert Diósdra jutó hányad ismeretében miért nem lett korrigálva az egy érdekeltségi egységre eső önrész összege?

 

Válasz: A kérdés feltevője előzetesen nem tájékozódott a Társulat megalakulását megelőző, és a Társulat működési időszakára vonatkozó jogszabályi előírások logikai sorrendjéről. Nem tartozott Diósd Víziközmű-társulat hatáskörébe. A válaszadásra illetékes...

 

7. Miből adódott az egy érdekeltségi egységre eső önerő 100.000 Ft-os különbözete Diósd és a másik két település között? Mi az oka annak, hogy más települések érdekeltségi hozzájárulásának összegében jelentős eltérés van (Diósd többet fizet)?

 

Válasz: A kérdés feltevője előzetesen nem tájékozódott a Társulat megalakulását megelőző, és a Társulat működési időszakára vonatkozó jogszabályi előírások logikai sorrendjéről. Nem tartozott Diósd Víziközmű-társulat hatáskörébe. A válaszadásra illetékes...

 

8. A társaság tagjainak képviselői milyen módon kerültek kiválasztásra?

 

Válasz: A kérdés feltevője előzetesen nem tájékozódott a Társulat megalakulását megelőző, és a Társulat működési időszakára vonatkozó jogszabályi előírások logikai sorrendjéről. Nem tartozott Diósd Víziközmű-társulat hatáskörébe. A válaszadásra illetékes...

 

9. Követeljük, hogy a képviselők nevét és elérhetőségeit hozzák nyilvánosságra!

 

Válasz: Képviselők a Társulat választottjai körében nincsenek. A 160/1995 (XII.26.) Korm. rendeletben előírtak alapján az Alakuló Közgyűlésen megválasztott Küldöttek adatait a Cégbíróság tartja nyilván. A Választottak közzétételét jogszabály nem írja elő, csak az Alakuló Közgyűlés jegyzőkönyvét az Alapszabályban előírtak szerint.

 

10. A képviselői változásokról a tagok milyen formában értesültek?

 

Válasz: A Képviselők a Társulat választottjai körében nincsenek. A 160/1995 (XII.26.) Korm. rendeletben előírtak alapján az Alakuló Közgyűlésen megválasztott Küldöttek adatait a Cégbíróság tartja nyilván. A választottak közzétételét jogszabály nem írja elő, csak az Alakuló Közgyűlés jegyzőkönyvét az Alapszabályban előírtak szerint.

 

11. Követeljük, hogy a képviselők listáját, a meghatalmazókkal, az esetleges változásokkal együtt hozzák nyilvánosságra!

 

Válasz: A Társulat megalakulását 2008. szeptember 5-ét követő időkben "a vízgazdálkodási társulatokról 160/1995. (XII.26.) számú Korm. rendelet 7. szakasza (2) bekezdésében” előírtak szerint történt delegáltak, vagy a választott tisztségviselők esetében bekövetkezett változások lefolytatása.

A változások minden esetben az "ALAPSZABÁLY" módosításának vonzatával jártak. A Taggyűlések hatáskörébe tartozó változások elfogadását tartalmazó jegyzőkönyvek és Alapszabály módosításának ügyvédi ellenjegyzését követően a cégbíróság végzésében bejegyzi a változásokat, és a Cégközlönyben közzéteszi.

 

12. A lemondott képviselők pótlását kik szavazták meg? Törvényi feltétel, hogy a képviselőket a tagok delegálják!

 

Válasz: A Társulat Taggyűlése "a vízgazdálkodásról szóló 160/1995. (XII.26.) számú Korm. rendelet 7. szakasz (2) bekezdése" szerint látta el a Küldöttek változásaival kapcsolatos feladatát, amelyekről a Küldöttek, EB Tagok és az IB Tagok hozták meg a szükséges határozatot.

 

13. Követeljük, hogy az alapító okiratot, az alapszabályt és az alapszabály módosításait hozzák nyilvánosságra!

 

Válasz: A Társulat megalakulását 2008. szeptember 5-ét követő időkben "a vízgazdálkodási társulatokról 160/1995. (XII.26.) számú Korm. rendelet 7. szakasza (2) bekezdésében" előírtak szerint történt a delegáltak, vagy a választott tisztségviselők esetében bekövetkezett változások lefolytatása.

A változások minden esetben az "ALAPSZABÁLY" módosításának vonzatával jártak. A Taggyűlések hatáskörébe tartozó változások elfogadását tartalmazó jegyzőkönyvek és Alapszabály módosításának ügyvédi ellenjegyzését követően a cégbíróság végzésében bejegyzi a változásokat, és a Cégközlönyben közzéteszi.

 

14. Követeljük, hogy a közgyűlések, taggyűlések jegyzőkönyveit, a közgyűlési meghívóval, jelenléti ívvel együtt   hozzák nyilvánosságra!

 

Válasz: A Társulat megalakulását 2008. szeptember5-ét követő időkben "a vízgazdálkodási társulatokról 160/1995. (XII.26.) számú Korm. rendelet 7. szakasza (2) bekezdésében" előírtak szerint történt a delegáltak, vagy a választott tisztségviselők esetében bekövetkezett változások lefolytatása.

A változások minden esetben az "ALAPSZABÁLY" módosításának vonzatával jártak. A Taggyűlések hatáskörébe tartozó változások elfogadását tartalmazó jegyzőkönyvek és Alapszabály módosításának ügyvédi ellenjegyzését követően a cégbíróság végzésében bejegyzi a változásokat, és a Cégközlönyben közzéteszi.

 

15. Követeljük, hogy az éves beszámolókat hozzák nyilvánosságra!

 

Válasz: Az egyszerűsített éves beszámolók minden esetben az Önkormányzat részére hivatalos úton el lettek küldve.

A Cégbíróság a Cégközlönyben azokat közzéteszi.

 

16. Tegyék hozzáférhetővé a tagok és az érdekeltek számára a társulat által megkötött szerződéseket, pénzmozgásokat (befizetések, kifizetések, banki műveletek, pénztár műveletek)!

 

Válasz: A kért hozzáférhetőséget a Társulat működtetésére szolgáló 160/1995.(XII:26.) számú Korm. rendelet nem írja elő kötelezettségként.

 

17. Követeljük, hogy a taggyűlések, közgyűlések időpontját hozzák nyilvánosságra!

 

Válasz: A Társulat Taggyűlések időpontját az Önkormányzat, Polgármesterével (Jegyzőjével) minden esetben ismertettük. A nyilvánosságra hozásuk a helyben szokásos módon a Társulat hivatalos helységében megtörtént.

18. Mi a pénzügyi oka annak, hogy a képviselő-testület által jóváhagyott úgynevezett B program nem valósult meg?

 

Válasz: Egy részben pénzfedezet hiánya miatt. Más részben Diósd …... Önkormányzata és a Diósd Község Víziközmű-társulat 2008. december 22-én kötött egy Társberuházói megállapodást. Ennek 10. pontjában "A Beruházó vállalja továbbá, hogy biztosítja a Társulat működési költségeit, annak fennállása alatt" tartalmú vállalását a megváltozott összetételű Önkormányzat 2016.január elseje óta nem tartja be. Ebből eredően a Társulatnak hitelkeretből, a "B" program pénzforrásából kellett a működési költségeit fedeznie.

 

19. Mi lesz a többletbefizetések sorsa, milyen módon kívánják visszafizetni?

 

Válasz: A Társulat az LTP-s szerződés szerinti összegen felüli, valamilyen okból túlfizetőknek a pénzforgalmazási költség csökkentésével a túlfizetéseket visszautalja az érintett kérelmére, az általa megadott bankszámlaszámra.

 

20. Mi az oka annak, hogy több ingatlan csatorna bekötési díját elengedték, illetve az önkormányzat átvállalta, így gyakorlatilag az érdekeltségi befizetések és a támogatásból kapott összegek kontroll nélkül, jogtalanul kerültek felhasználásra? A csatorna bekötéseket ezáltal a többi tag fizette bizonyos ingatlanok, komplett utcák esetén.

 

Válasz:

- A Társulat az érdekeltségi területen lévő házibekötések esetében a Diósd Város Önkormányzata fizetés alóli mentesítéséről szóló határozata alapján tekintett el esetenként az egységnyi önrész befizetésétől. Az önkormányzat mentesítő határozatot jogszabályi forrás nem erősíti meg.

- Az Önkormányzat általi önrész átvállalásról a Társulatnak nincs információja

- A tagi befizetések felhasználása nem kontroll nélküli volt.

- A csatornabekötések az ikerházas lakóterület esetében ellenszolgáltatás nélküli volt. A terület nem tartozott az eredeti érdekeltségi területhez. A terület szennyvízelvezetése a nagy mértékű 55 éves vezetékavulás miatt rendezetlen és környezetszennyező volt (rágcsálók, bűzhatások... stb.), a tervezett 50 évi közmű élettartam mellett. A régi szennyvízelvezető rendszer a volt csapágygyári korszerűtlen ülepítő rendszert terhelte. A régi csatorna gerincvezetékek magánterületre estek, közműkőként nem működhettek, ezért műszaki és jogi ellentmondásokat is generáltak. A régi rendszer újra történő kiváltása egyébként Önkormányzati feladat volt.

 

21. Diósdon a víz – és csatornadíj tartalmaz egy olyan többletköltséget, melyet az önkormányzat visszakap az ÉTCS-től és ebből is fedezik a társulat működését, ezt az általunk jogtalannak tartott többletbefizetést visszaköveteljük!

 

Válasz: A kérdés feltevője előzetesen nem tájékozódott a Társulat megalakulását megelőző, és a Társulat működési időszakára vonatkozó jogszabályi előírások logikai sorrendjéről. Nem tartozott Diósd Víziközmű-társulat hatáskörébe. A válaszadásra illetékes...

 

22. Mennyibe került a diósdi csatornahálózat tervezése?

 

Válasz: Az alap csatornafejlesztés és szennyvíztisztító költségeire a Társulatnak hatásköre nem volt. Válaszadásra illetékes ……..

A "B" program során végzett engedélyeztetési és kivitelezési tervezések költségeiről az önkormányzatot 1967/2017 ikt. sz. Társulati levéllel tájékoztattuk.

 

23. Mennyibe került a diósdi csatornahálózat kiépítése az összes részmunkákkal együtt?

 

Válasz: A kérdés feltevője előzetesen nem tájékozódott a Társulat megalakulását megelőző, és a Társulat működési időszakára vonatkozó jogszabályi előírások logikai sorrendjéről.

Az alap csatorna fejlesztés és a szennyvíztisztítás költségeinek alakulására a Társulatnak hatásköre nem volt. Válaszadásra illetékes ……..

A "B" program során végzett kivitelezések költségeitől az önkormányzatot 1967/2017 ikt. sz. Társulati levéllel tájékoztattuk.

 

24. Mennyibe került a Diósdi Víziközmű Társulat működése a kezdetektől a mai napig és ebből mennyit fizetett az Önkormányzat?

 

Válasz: A Társulat működése az Önkormányzattól

2008. évben: nem volt működési támogatás

2009. évben: 12.023 eFt

2010. évben: 10.090 eFt

2011. évben: 11.474 eFt

2012. évben: 12.860 eFt

2013. évben: 16.522 e Ft

2014. évben: 12.850 eFt

2015. évben: 17.460 eFt

Összesen: 93.279 e Ft átutalás történt az önkormányzat történt az Önkormányzat részéről

 

2016. évben: 17.207 eFt

2017. évben: 16.078 eFt

2018. évben: 14.891 eFt (2018. 08. 31-ig) felmerült működési költséget a K&H Banknál lévő hitelkeretből kellett fedezni, és az elszámolási eljárás befejezésééig is.

 

25. Milyen összegű önerő támogatást kapott Diósd?

 

Válasz: A kérdés feltevője előzetesen nem tájékozódott a Társulat megalakulását megelőző, és a Társulat működési időszakára vonatkozó jogszabályi előírások logikai sorrendjéről. Nem tartozott Diósd Víziközmű-társulat hatáskörébe. A válaszadásra illetékes...

 

26. Mikor lett a csatorna beruházás a Magyar Állam és az Európai Unió felé teljesítve miért nem történt meg a 30 napon belüli elszámolás a tagokkal?

Válasz: A kérdés feltevője előzetesen nem tájékozódott a Társulat megalakulását megelőző, és a Társulat működési időszakára vonatkozó jogszabályi előírások logikai sorrendjéről.

A Társulat hatásköre a mondat első részére nem terjed ki. A válaszadásra illetékes...

A mondat második részére a 2018.08.12-én kelt K-346/2018 ikt.sz. Diósd Város Polgármestere részére megküldött levél ad tájékoztatást.

 

27. Az elgondolásuk szerint, a bőrkötéses emlékkönyv megjelentetését milyen forrásból kívánják biztosítani? A csatorna beruházásra kapott uniós-, állami-, és - Fundamentával kapcsolt - lakossági hozzájárulás ezt törvényileg nem engedi."

 

Válasz:

Az első mondatra:

A kérdéses "bőrkötéses emlékkönyv"kiadásánál pontosítjuk, hogy a kiadvány nem a kérdés szerinti tartalmú és minőségű.

A Taggyűlési határozattal megerősített díszkötéses emlékkiadvány, a Diósd történetének a legnagyobb fejlesztési összegű és legszélesebb körű lakossági-tagi támogatottságú beruházás tükre. Ennek leginkább a közmű-tulajdonos Önkormányzat a haszonélvezője. A kiadvány emiatt a Tulajdonos érdeke. Sajnáljuk, hogy nem a kezdeményezője. A Társulat a kiadványban kívánja megörökíteni a szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási program előkészítésében, megvalósításában és aktíválási, vagyonnyilvántartási folyamatában segítőket.

 

Ezeken túlmenően az önkormányzati választott résztvevők, a beruházás lebonyolítói, tervezői, valamint a közmű fejlesztés önrészének biztosítása szervezésében és végrehajtásában résztvevők neveit.

 

Válasz a második mondatra: a kérdés szerinti költség nem EU-s, és nem LTP-s hozzájárulásból eredő forrás.

 

2. kérdéscsoportra adott válaszok (1-7)

 

dr. V. E-hoz címzett, 2018.09.06-án 15:54- kor keltezett, H. P. P-né által írt e-mailre válasz

 

Amikor a társulat megalakult 1.200 ingatlan tulajdonos jelentkezett amire ezt az összeget vagyis a 2.550 Ft—ot /fundamenta/ megállapították, valamikor ez 2.400 tulajdonosra változott, hogy mikor nem tudom, konkrétabban ténylegesen hány tulajdonos vett részt a csatornaprojektbe. Semmilyen tájékoztatást nem kaptam arról, hogy ténylegesen hány tulajdonos fizette ki a ráeső részt, hány tulajdonosnak van tartozása, és hány tulajdonos az akinek a teljes összeget kellett kifizetni vagyis 350.000 Ft—ot. Mivel az önkormányzatnak kell átvenni arra lennék kíváncsi, hogy ha elég jelentös tartozás lesz felhalmozva, az önkormányzat miből fogja finanszírozni a kifizetéseket. Nem is értem, hogy az 500.000 Ft induló tőke miért nem lett átutalva azt ki fogja kifizetni.

Üdvözlettel H. P. P-né (név csak kezdőbetűkkel, cím törölve)

 

A kérdező nem tette sorrendbe kérdéseit ezért a folyamatosan írtakra válaszolunk.

 

1. A település Önkormányzat és a Társulat azonos érdeke volt, hogy az érdekeltségi területen számításba vehető ingatlanok számának növelése.

 

2. A Társulat megalakulásakor számításba vett érdekeltségi egységek számának meghatározása esetén a beruházást hitelt adó pénzintézetnél és az Önkormányzat, valamint a Társulat részvételével megkötött háromoldalú hitelszerződés szerinti hitelösszeg teljes visszafizetése veszélyeztetett volt.

 

3. Az érdekeltségi területen a Társulat működése során az érdekeltségi egységek számának növelése a hitelösszeg visszafizetéséhez célszerű volt.

Amennyiben az érdekeltségi egységek száma nem növekedett volna a kialakult, jelenlegi várható mértéig az önkormányzat részéről a pénzintézeti hitelfelvételkor adott ingatlan biztosíték tulajdon joga önkormányzattól elszármazott volna.

 

4. A tagi önrészfizetésekről a helyi újságban minden évben legkevesebb kettő táblázatos kimutatásban kapott minden érdeklődő megfelelő tájékoztatást.

A megtakarítási szerződéssel nem rendelkező befizetők számáról a is tájékozódhattak a helyi újságban az érdeklődők.

 

5. A közművagyon megvalósulását követően az önkormányzat terhére olyan tartozás nem keletkezett, amelyre a kérdés irányult.

 

6. Az induló tőke befizetésének hiánya a Társulat minden egyszerűsített éves beszámolójában negatív előjellel beszámításba került.

 

7. Az induló tőke megfizetésére a Társulat alakulásakor nem volt pénzfedezet.

 

3. kérdéscsoportra válasz: (1-7.)

 

dr V. E-hoz címzett, 2018.09.06-án 15:55- kor keltezett, M-R. G. (név csak kezdőbtűkkel) által írt e-mailben feltett kérdésekre válasz

 

1. Milyen számítások alapján állapították meg a bevonható ingatlanok számát és az egységre jutó önerőt?

 

Válasz:

A kérdés feltevője előzetesen nem tájékozódott a Társulat megalakulását megelőző, és a Társulat működési időszakára vonatkozó jogszabályi előírások logikai sorrendjéről. Nem tartozott Diósd ...Víziközmű-társulat hatáskörébe. A válaszadásra illetékes...

 

2. A csatornázásba bevont ingatlanok számának jelentős növekedésekor miért nem lett arányosan csökkentve az önerő?

 

Válasz:

A kérdés feltevője előzetesen nem tájékozódott a Társulat megalakulását megelőző, és a Társulat működési időszakára vonatkozó jogszabályi előírások logikai sorrendjéről. Nem tartozott Diósd ...Víziközmű-társulat hatáskörébe. A válaszadásra illetékes...

 

3.Az állami támogatás megnyerésekor miért nem számoltak el az érintettekkel?

Válasz:

A kérdés feltevője előzetesen nem tájékozódott a Társulat megalakulását megelőző, és a Társulat működési időszakára vonatkozó jogszabályi előírások logikai sorrendjéről. Nem tartozott Diósd ...Víziközmű-társulat hatáskörébe. A válaszadásra illetékes...

 

4. Ki és milyen alapon látta el a képviseletemet? Az alakuló gyűlésen adott és egy alkalomra szóló meghatalmazáson kívül senkinek nem adtam meghatalmazást, nem hatalmaztam fel senkit, hogy helyettem és a nevemben cselekedjen!

 

Válasz:

A kérdés feltevője előzetesen nem tájékozódott a Társulat megalakulását megelőző, és a Társulat működési időszakára vonatkozó jogszabályi előírások logikai sorrendjéről. Nem tartozott Diósd ...Víziközmű-társulat hatáskörébe. A válaszadásra illetékes...

 

5.A honlapon miért nincsenek közzétéve alapvető közérdekű információk (alapszabály, meghívók, pénzügyi beszámolók, stb.)?

 

Válasz:

A honlap létesítését és az üzemeltetését a Társulat működéséhez irányadónak tartott jogszabályok nem írják elő.

 

6. Az 500 ezer forint törzstőke miért nincs befizetve?

 

Válasz:

A Társulat megalakulásakor nem rendelkezett a törzstőke befizetésekor szükséges pénzfedezettel.

Az egyszerűsített éves beszámolókban ezt az összeget rendszeresen szerepeltettük.

 

7. Diófasoron patak (Felsőkút-patak) "B" tervben szereplő és "kiemelten kezelendő" rendezése miért maradt el?

 

Válasz:

Pénzfedezet hiánya miatt. Diósd Város Önkormányzata és a Diósd ...Víziközmű-társulat 2008. december 22-én kötött egy Társberuházói megállapodást. Ennek 10. pontjában "A Beruházó vállalja továbbá, hogy biztosítja a Társulat működési költségei, annak fennállása alatt." Tartalmi vállalását a megváltozott összetételű Önkormányzat 2016.január elseje óta nem tartja be, ezáltal a Társulatnak a "B" program pénzforrását kellett a működéséhez is felhasználnia.

A Társulat a tervezést elindította, az Önkormányzat feladatköre a megvalósítás.

 

4. Kérdéscsoportra a válaszok

 

dr V. E-hoz címzett, 2018.09.10-én 10:43- kor küldött, Novákovics Ferenc által küldött e-mail

 

A kérdező nem szedte sorrendbe a kérdéseit, ezért a válaszok, a szöveg folyamatosságát követik.

 

Szía,Éva! _Tisza utca nyugati oldálából a telekrendezések alatt kisajátítottak útnak, cserébe az utca mindkét oldalán ingyen bekötötték a csatornát. _Krisztina tér, Léda utca lakói 48 hónap alatt fizették ki a hozzájárulást, míg a többi utca lakói 84 hónapig fizethettek. Egyszer referncia területnekmáskor az óvóda miatt-terjedt pletykaszinten._A Tó utcában a házak alatt keresztve—kadul menő csatomát kivitték az utcára,a lakóknak nem került semmibe._Gyakor1atilag nem hozták helyre az utakat a csatornázás nincsenek szintben]

Hirtelen ennyi jutott eszembe most. (Pletykaszint, mert értesítést nem kapnak a tagok!)

Már csak az arroganciájukért is megérdemlik, hogy az ember bolygassa a hátteret. (Ez is egy vélemény.)

 

Nekem kérdésem az elszámolással kapcsolatban lenne. Mikor kapja vissza a lakosság az önerőből kifizetett pénzeket?- melyet az önkonnányzatnak uniós forrásból visszatérhettek? (azért írt a tag önkormányzatot mert korábban Hisnyay-Heinzelmann Béla a Diósdon Élünk oldalon azt írta egy felvetésre, hogy a pénzt nem a társulat hanem az önkormányzat kapta.) És érdekelne még, hogy nagyon magas vízdíjak csökkentése várható-e Diósdon? Tudomásom szerint a víz díját évekkel ezelött többször azért emelték, hogy ezáltal a lakosság hozzájáruljon a társulat költségeinek megtérítéséhez. Viszont társulat már nincs. Véleményem szerint nem indokolja semmi az ilyen méreg drága víz-csatorna díj fizetését. Vegyék tervbe ennek a csökkentését — és valósítsák is meg. Itt lakunk, és itt élünk Diósdon.

 

Ne haragudj,hogy most írok,de meg sikerült papírokat találni. (számla és a levelezés, ezeket az FB

oldalamra küldte, ha kell továbbítom)

Problémánk annyi volt a vízközművel,tájékoztatást hiányosan adtak és küldözgettek egyik helyről a

másikra.

Mert volt Érden az alispán utcába szinten egy vízközmű társulat,de onnan el küldték Diósdra.mondván nekem aki tervezte a Csóli László—aki akkor a műszaki irodán volt,azt mondta mennyek Érde,úgy gyorsabb az ügyintézés.

De onnan vissza küldtek diosdra,mivel oda tartozunk.

Én diosdra adtam le papírokat,tulajdoni lapot-eredetit 6000 forintért,aztán mivel én apolasin vagyok,azt is leadtam desemmi.

 

1. Válasz az első mondata :

Tisza utca nyugati oldala

A kérdés feltevője előzetesen nem tájékozódott a Társulat megalakulását megelőző, és a Társulat működési időszakára vonatkozó jogszabályi előírások logikai sorrendjéről.

Nem tartozott Diósd Víziközmű-társulat hatáskörébe. A válaszadásra illetékes…

 

2. Válasz a második mondatra:

A LÉDA utcai lakók befizetésének 48 havi részletei az utólagos tagi nyilvántartás miatt, magasabb havi törlesztő összeggel történt.

A többi utca lakói ha megtakarítási szerződést kötöttek a kérdés szerinti 84??? hónaptól több hónapig fizették a havi, vagy negyedéves törlesztéseket az Alapszabály szerint.

 

3. Válasz a harmadik mondatra:

A kérdés feltevője előzetesen nem tájékozódott a Társulat megalakulását megelőző, és a Társulat működési időszakára vonatkozó jogszabályi előírások logikai sorrendjéről.

Nem tartozott Diósd Víziközmű-társulat hatáskörébe. A válaszadásra illetékes...

 

4. Válasz a negyedik mondatra:

Az ikerházas lakóterületen a tulajdonosi viszonyok változása és az 55 éves kori avultság miatt az Önkormányzat feladatát átvállalva a Társulat elvégeztette a magánterületen húzódó csatorna gerincvezetékek és ahhoz kapcsolódó házibekötések kiváltását, újszerű megépítését.

 

5. Válasz az arrogancia mondatra:

Ezt a Társulat nevében a lehető leghatározottabban visszautasítom.

 

6. Válasz az önerő visszafizetés mondatra:

A Társulat a szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási projekt érdekeltségi területen lévő érdekeltségi egységeknek az alakulási időszak számadatához viszonyított folyamatos számításba vételét, valamint az érdekeltségi egységenkénti tagi önrészek befizetését intézi.

A megállapított szerződés szerinti megtakarítási összeg feletti túlfizetések visszafizetése már korábban megkezdődött, és jelenleg is folyamatban van, az olyan visszafizetésekkel együtt, amelyek esetében önkormányzati határozat alapján kapott a tag fizetés alóli mentességet.

A Társulatnak ugyanakkor nincs tudomása arról, hogy a tagi önrész visszafizetését valamilyen jogszabály előírná, továbbá arra fedezet is rendelkezésre állna a Társulat számlaszámán.

 

7. Válasz a vízdíj csökkentésével kapcsolatban:

A kérdés feltevője előzetesen nem tájékozódott a Társulat megalakulását megelőző, és a Társulat működési időszakára vonatkozó jogszabályi előírások logikai sorrendjéről.

Nem tartozott Diósd Víziközmű-társulat hatáskörébe. A válaszadásra illetékes...

 

8. válasz vízdíj jövőbeni alakulása:

A kérdés feltevője előzetesen nem tájékozódott a Társulat megalakulását megelőző, és a Társulat működési időszakára vonatkozó jogszabályi előírások logikai sorrendjéről.

Nem tartozott Diósd Víziközmű-társulat hatáskörébe. A válaszadásra illetékes...

 

9. válasz víziközmű tájékoztatása:

Egyértelmű és megalapozott kérdés feltevés esetén a Társulat minden esetben pontosan ad tájékoztatást.

Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a magán tervezések esetén a kapcsolatteremtés és a felek összehangolása nem Társulati feladat.

 

Ami az előző levélből kimaradt,mi saját erőből finansziroztuk az atemelo szivattyú összeget.hitegettek,hogy majd talán valamit vissza kapunk,de semmi.

Uniós támogatás pályázatához hány db önerős létszámmal pályáztak? Azt lehet hallani, hogy 1200 fővel pályáztak. Ez volt a beruházás tervezésének az alapszáma is?

Önerőt csökkentő támogatás után miért nem hívtak össze taggyűlést, miért nem tájékoztatták az érintett családokat? Miért a médiából kellett értesülnünk az önerőt csökkentő támogatásokról?

 

Miért vett munkaeszközöket, munkagépeket a társulatnak, mikor az nem kapcsolódik a beruházáshoz,vagyis nem támogatott?

Zömében, miért 100 hónapos szerződéseket köttettek a tagokkal, mikor tudták, hogy a KEOP szerződés szerint 2011-2014 között történnek a beruházások befejezési időpontjai?

Miért került utólag a Szőlő utcába csatorna, mikor az ott élőket levélben arról tájékoztatták, hogy a csatorna a " golf pályán" megy és a családok arra készítessék el a bekötésekhez a földmunkákat, stb? Utólag, minden értesítés és egyeztetés nélkül lezárták a Szőlő utcát és csatornáztak. A csatorna fedelek kapubejáratokhoz kerültek;, van ahol már rá is betonoztak.

Hogyan, miből keletkezett hátralék, hiszen a társulat minden félévben kiküldte a hátralékmentes igazolást?

Hogyan keletkezett hátralék és miért nem kapunk magyarázatot, hiszen a FUNDAMENTA megírta, "a szerződésszerű kiutalás feltétele a meghatározott megtakarítási hányad elérése, amelyre nincs lehetőség,amennyiben hátralékos lenne a szerződés."?

Miért a társulat számlájára utaltuk a megtakarításokat, miért nem a FUNDAMENTA—nál vezetett egyéni számlákra került azonnal?

A FUNDAMENTA-val kötött szerződés szerinti fizetési teljesítés után 5 hónappal történt a kiutalás, miért nem a szerződés szerinti 3 hónap volt a kiutalási idö? Mi tett a társulat, hogy 2 hónapos csúszás következett be?

Miért nem lehet tudni a társulat tisztségviselőit és elérhetőségeit? Miért nem teszik ki a honlapra a küldöttek nevét, elérhetőségeit?

Látni és tudni szeretnénk az alakuláskor választott kilenc küldött nevét és a változásokat folyamatosan.

Kíváncsiak vagyunk, hogy kik választották a küldötteket, ha valaki lemondott? Betartották a törvény szerinti küldött választást?

Korábban a cégbírósági kivonatban 4 vezető volt, jelenleg 5 vezető van, ki az 5. vezető és mi a funkciója?

A céginformáció szerint elérhető pénzügyi beszámoló 2012,2016,2017. év a többi hol van?

Miért változott meg a Víziközmű társulat fő tevékenysége, és a tagokat miért nem tájékoztatták erről?

 

Tisztelettel:

Novákovics Ferenc

 

10. válasz:

ami az előző levélből kimaradt...... bekezdést követő mondatra

- Az átemelők tervezésére és telepítésére felhívást tettünk közzé a Diósdhéjban. Ennek alapján pályázhattak azok, akiknek az érdekeltségi hozzájárulása rendezett volt és beépített ingatlannal is rendelkeztek. A Pályázók a kitűzött határidőre igényüket beadhatták a Diósdi Víziközmű-társulathoz, ahol a beérkezett igények nyilvántartása megtörtént. Emellett beadhatták a Társulás PIU Szervezetéhez.

 

11. válasz: Az átemelők típusával kapcsolatos műszaki döntések nem tartoznak a Társulat hatáskörébe. A válaszadásra illetékes …..

 

12. válasz:

Az EU-s támogatású pályázat műszaki tartalmára a Társulat nem rendelkezett hatáskörrel. A kérdés feltevője előzetesen nem tájékozódott a Társulat megalakulását megelőző, és a Társulat működési időszakára vonatkozó jogszabályi előírások logikai sorrendjéről. Nem tartozott Diósd Víziközmű-társulat hatáskörébe. A válaszadásra illetékes...

 

13. válasz:

A Társulat alakuló tag létszáma részéről történő tagi önrész befizetés összessége nem fedezte a pénzintézeti hitelkeret végösszegét. A hitelkeret mértékéig szükséges fedezeti összeg gyűjtéséhez a tagi önrész befizetések számának növelését az Önkormányzat érdekében teljes működési időszakban folytatni kellett és jelenleg is folyik.

 

14. válasz: Az önerőt csökkentő támogatás nem tartozott a Társulat hatáskörébe. Erre utaló hiteles forrással nem rendelkezünk. A médiából való önerő csökkentésre utaló értesülés valóság tartalmát annak megjelentetőjétől kell megérdeklődni. Válaszadásra illetékes …...

 

15. válasz: A Társulat 2014.évi Önkormányzati választás után változott összetételű Önkormányzata, Polgármestere és az akkori Pénzügyi vezetője által összeállított jegyzék szerinti csatornaközmű fenntartási munkákhoz részükről szükségesnek tartott gép, szerszám és egyéb eszközök beszerzéséhez a pénzfedezetet biztosította. A beszerzett eszközök az Önkormányzat részére át lettek adva. Válaszadásra illetékes …...

 

16. válasz: A tagi önrész törlesztéséhez a Társulat megalakulása előtt számításba vett összegnek megfelelően LTP-s Ajánlatot a Tag által aláírt, a Társulatra engedményezett, a hitelt biztosító pénzintézet javára zárolt szerződések biztosították a beruházás hitel összegének pénz fedezetét.

A kérdés szerinti 2011-2014. év közötti időszakra eső tagi befizetések összege jelentősen elmaradt volna a hitelkerethez szükséges törlesztő összegtől. Ezzel a jelenlegi Önkormányzat komoly adós lenne a K&H Bank felé. Válaszadásra illetékes …...

 

17. válasz: A Szőlő utcai csatorna nyomvonal változás, nem tartozott a Társulat hatáskörébe. A kérdés feltevője előzetesen nem tájékozódott a Társulat megalakulását megelőző, és a Társulat működési időszakára vonatkozó jogszabályi előírások logikai sorrendjéről. Nem tartozott Diósd Víziközmű-társulat hatáskörébe. A válaszadásra illetékes...

 

18. válasz: A hátralékok keletkezése a nem rendszeresen fizetők köréből adódik, amelynek további vonzata az állami támogatás kiutalt összegének csökkenése is. A Tagnak az egységnyi tagi önrészt hiánytalanul törlesztenie kell a vállalt szerződéses összeg mértékéig.

 

19. válasz: A Társulat a tagi önrész befizetések szerződéseinek engedményezettje volt, a begyűjtött összegeket 1/4 évenként utalta a Fundamenta részére.

 

20. válasz: A tagi önrészek befizetéseit 1/4 évenként utalta a Társulat a Fundamenta részére, az öt hónap és a három hónap közötti időrés a befizetés és az utalási folyamat közötti időszak nyilvántartásából ered, a tagot kár nem érte.

 

21. válasz: A Társulat választott Delegáltjai és Tisztségviselői adatainak a kért változat szerinti nyilvánossá tételét jogszabály nem írja elő.

 

22.válasz: A Társulat Alakuló ülésének szervezése, valamint a dokumentumok elkészítése nem társulati feladat. Válaszadásra illetékes …...

 

23.válasz: A Társulat Küldöttjeinek eseti változásaival kapcsolatos döntéseket a jogszabályban előírtak alapján a Tagok köréből választottak megszavazásával a Taggyűlés hozta meg.

 

24. válasz: A Vezetőkkel kapcsolatban feltett kérdés nem értelmezhető.

Választott státuszok: Küldöttek, IB Tagok, IB elnök, EB Tagok és EB elnök

 

25. válasz: Az egyszerűsített éves beszámolók megjelentetése az érvényes jogszabályi környezetnek megfelel, minden évben megtörtént, a Cégközlönyben történő megjelentetéssel.

26.válasz: A Cégbejegyzés szerinti fő tevékenység kódszáma és a végzett tevékenység kódszáma közötti eltérés az 1995. évi, valamint a Társulat 2008.09.05-i megalakulása és a jelenlegi időszakban tervezett megszűnése közötti jogszabály változásaiból származtatható.

 

5. Kérdéscsoportra adott válaszok (1-26.)

 
1. Ki szervezte meg és készítette elő a Diósdi Víziközmű Társulat megalakítását???..és az érdekeltségi hozzájárulás kiszámítását?
/Az Önkormányzat !!!! és a Szervező és Előkészítő Bizottság. A megalakulása elött nem voltak adatai a Társulat szervezőinek az érdekeltségi hozzájárulás kiszámításához! !!
Csak a Hivatal szolgáltathatott adatokat.

Kellett ismerni a beruházás várható nettó értékét 2009 évi árszinten, a várható támogatás mértékét, a bekötések számát és a közműfejlesztési hozzájárulás mértékét] Adják ki a kalkulációt. . .hogy jött ki az egy bekötésre számított érdekeltségi hozzájárulás.???/

Válasz:

A kérdés feltevője előzetesen nem tájékozódott a Társulat megalakulását megelőző, és a Társulat működési időszakára vonatkozó jogszabályi előírások logikai sorrendjéről.

A kérdés több olyan folyamatot és eljárást tartalmaz amely nem tartozik a Társulat hatáskörébe. A válasz megadására illetékes ...........

 

2. Milyen feladattal alakult meg a Társulat, és miért lett más a tevékenységi köre az Alapító okiratban?
/pénzbeszedésre alakult, átemelő állomásként működött a lakosság és az Önkormányzat között, de a Cégbíróságot meg tévesztették a hamis tevékenységi kör megadásával.
Ráadásul ez a kettősség ad lehetőséget arra a törvényszegésre, hogy nem kezdték el a felszámolását a műszaki átadás után/

Válasz:

A kérdés feltevője előzetesen nem tájékozódott a Társulat megalakulását megelőző, és a Társulat működési időszakára vonatkozó jogszabályi előírások logikai sorrendjéről.

A válaszadásra illetékes …...

 

- Az első mondat szerinti kérdés nem Társulati hatáskör.
-A kérdés szerinti kettősség és erre alapított törvényszegés megalapozatlan állítás 

- A felszámolás szerinti folyamat nem alkalmazható Diósd Város Víziközmű-társulat elszámolási eljárása megindításához


3. Ki számította ki hogy mennyi lesz az egy bekötésre jutó érdekeltségi hozzájárulás ? Ha nem a Társulat, akkor kitől kapták???
/A szám már ismert volt a Társulat alakuló Küldöttgyűlése elött, tehát a Társulat küldöttei csak elfogadták az összeget. /

Válasz:

A kérdés feltevője előzetesen nem tájékozódott a Társulat megalakulását megelőző, és a Társulat működési időszakára vonatkozó jogszabályi előírások logikai sorrendjéről.

 

- A Társulatnak a kérdés szerinti folyamat nem tartozott a hatáskörébe.
					A válaszadásra illetékes …………….

4. Mikor volt az a Közgyűlés, ahol a tagok megválasztották az őket képviselő küldötteket?

Válasz:

A kérdés feltevője előzetesen nem tájékozódott a Társulat megalakulását megelőző, és a Társulat működési időszakára vonatkozó jogszabályi előírások logikai sorrendjéről.

 

- A kérdés szerinti Közgyűlés csak megalakított Társulat esetében tartható

- A kérdés téves, a kérdező a 160/1995. (XII.26.) Korm. rendelet 3., 4. 5. 6. szakaszai és bekezdései alapján kaphat választ a feltett kérdéseire.

5. Küldöttek névsora

Válasz:
- A jogszabály alapján a Cégközlönyben közzétételre került (személyes adatokkal)

6. Miért nincs a kemény pénzért működtetett és karbantartott honlapon az összes közérdekű információ??
/A1akuló ülés jegyzőkönyve, Alapszabály a mellékleteivel,pl/érdekeltségi terület térképe, küldöttek névsora és elérhetősége/
Szervezeti és Működési Szabályzat, Intéző Bizottság, Ellenőrző Bizottság üléseiről készült jegyzőkönyvek, éves mérlegek,Együttműködési Szerződések, Hitelintézeti szerződések,Fundamentávai kötött szerződés stb. Mind közérdekű adat! !!

Válasz:

A kérdés feltevője előzetesen nem tájékozódott a Társulat megalakulását megelőző, és a Társulat működési időszakára vonatkozó jogszabályi előírások logikai sorrendjéről.

 

- A kérdés szerinti kemény pénz 35.000Ft/év amely a honlap működtetési és a domain-név használati éves díja.

- A kérdés szerinti több dokumentum jogszabályi előírás alapján kellő időben és módon a személyes adatok védelmére is tekintettel közzétételre került.

-Az előkészítési fázisban készült az érdekeltségi terület térképe, és csatolt dokumentumai az Önkormányzatnál megtekinthetők, a Tagok részére a Társulat Irodájában is megtekinthetők.
					A válaszadásra illetékes ………...

- A Társulat hivatalos helységében a Tagok minden információt a működéssel kapcsolatban megkaptak.

- Az EB és IB jegyzőkönyvek tartalmának megismerése abban foglaltak jóváhagyása Taggyűlési hatáskör.

-Együttműködési szerződés nem létezik, ez által nem hozható nyilvánosságra.
- A Hitelező bank, az Önkormányzat, valamint a Társulat között a hitel folyósításra megkötött három oldalú szerződések az Önkormányzat birtokában vannak, ott lehet információt szerezni.							A válaszadásra illetékes ………...
- A Fundamenta, valamint a Tag között megkötött LTP szerződés engedményezettje a Társulat, a szerződés a hitelező bank javára zárolva van. Társulatnak a szerződés közzétételét jogszabály nem írja elő.				A válaszadásra illetékes ………...

-A kérdés felvetése szerinti nyilvánosságra hozást jogszabály nem írja elő.

7. A Társulatnak naprakész nyilvántartással kell rendelkeznie minden egyes tagról. Pillanatnyilag hány nyilvántartott tagja van? Mennyi volt az alakuló közgyűlés napján/ 1200 /és hány taggal számoltak a pályázat beadásakor? /2580/ Hány tag szerepel a Cégbírósági bejelentésen ?A változások be vannak-. e
jelentve a Cégbíróságnál módosítás formájában ?/Biztos hogy nincs! ! ll

Válasz:
-A Társulat az előírt nyilvántartásokat vezeti.

- A Társulat megalakulása időszakában lévő tagi létszáma a banki hitel törlesztés érdekében folyamatosan növekedett. A helyi sajtóban az irányadó számok megjelentetése is folyamatos volt.

8. A Társulat nyilvántartása szerint
-hány bekötéssel
-hány rákötéssel
-hány vízórával számolnak?
Ez annyiszor 255 eFt./Kérdésem, hogy ez a 255 eFt tartalmazza —e az állami támogatást???? Mert a kettőt együtt kell összevontan számolni! !!!! a lakossági befizetést és az állami támogatást. Az állami támogatás is a lakos befizetése !!!! Az ő nevére utalja az állam ,az ö bankszámlájára!!!
Ezeket a számokat figyelembe véve mekkora bevétellel kalkulál a Társulat?
/2018 augusztus 31.—i állapot/
/A projekt csak a bekötésekkel számol, ott van vége a beruházásnak! ! !! A többi mind erkölcstelen többlet bevétel a Társulatnak ill. az Önkormányzatnak]
Ha egy bekötésre többen kötnek rá, vagy ha valakinek több vízórája van az ingatlanon, ahová 1 db bekötő csonkot építettek ki. ez mind ajándék bevétel az Önkormányzatnak.

Válasz:
A kérdés feltevője előzetesen nem tájékozódott a Társulat megalakulását megelőző, és a Társulat működési időszakára vonatkozó jogszabályi előírások logikai sorrendjéről.
 
-A Társulat a kérdés szerinti adatokat nem gyűjti, nem szelektálja. Az egységnyi tagi önrész a szennyvíztermelő egységek befizetései. Többlakásos épületben egy csatorna házibekötésre több szennyvíztermelő egység jut, ezért mindenkinek fizetnie kell a tagi önrészt.

- A véglegesíthető tervezett bevétel az elszámolási eljárás folyamatában összegeződik, amelynek elfogadása taggyűlési hatáskör.

- A kérdés több olyan feltételezésre tér ki, amelyek az elszámolási eljárásban tisztázódnak a Taggyűlés hatáskörében és jóváhagyásával véglegesítve.
- A többlet bevétel erkölcstelenségére utaló véleményt a Társulat határozottan visszautasítja. Amennyiben a tervezett többlet bevételre nem került volna sor, a jelenlegi Önkormányzatot súlyos adósság terhelné.

9.A Társulat életre hívását az EU írta elő kötelezően.
Kizárólag a KEOP 1.2.0/2F-2009-0001 beruházásra alakult.
Nem kötelezhető sem a pályázat készítésének költségeit finanszírozni, sem semmiféle B programra.
Az érdekeltségi egységek tulajdonosai / a társulat tagjai/ csakis kizárólag arra vállalkoztak , hogy a támogatott részen felül maradt önerő kötelezettséghez hozzájárulnak.
Figyelemmel kísérte —e a Társulat vezetése az önerő alakulását??
Miért nem állította le az átutalást az Önkormányzat felé, amikor az önerőcsökkentő pályázatokon elnyert összegek miatt a tervezett 70 %-os támogatottság több mint 91 %-ra növekedett.???

Válasz:
- Az 1. mondatra:
A kérdés feltevője előzetesen nem tájékozódott a Társulat megalakulását megelőző, és a Társulat működési időszakára vonatkozó jogszabályi előírások logikai sorrendjéről.
	
 - Nem Társulati hatáskör.			A válaszadásra illetékes ………...

- A 2. mondatra: A befejező "B" program szerinti feladatok Önkormányzati feladatok, amelyekhez a Társulat a fedezeti költség biztosításával járult hozzá.

- A 3. mondatra:	 
A Tagok az LTP--s szerződésekkel az érdekeltségi egységükre jutó tagi önrész megfizetését vállalták, elfogadva a Társulat kedvezményezetti státuszát, továbbá a hitelező bank zárolási jogát.

- A 4. mondatra:
A kérdés feltevője előzetesen nem tájékozódott a Társulat megalakulását megelőző, és a Társulat működési időszakára vonatkozó jogszabályi előírások logikai sorrendjéről.
 	
 - A Társulatnak nem volt a jogszabályban erre vonatkozó hatásköre
					A válaszadásra illetékes ………...
-Az 5. mondatra:
 A Társulatnak az átutalás leállítására sem oka, sem jogszabályban előírt indoka nem volt.
					A válaszadásra illetékes ………...

10. A testületi ülésen a polgármester azt mondta, hogy a Társulat döntött arról, hogy elindítja az u.n. ,,B" programot és a megmaradt lakossági hozzájárulást nem fizeti vissza a törvényi előírások szerint a lakosságnak, hanem részben a projekt által nem finanszírozott házi átemelők kiépítésére továbbá egyéb
önkormányzati feladatok elvégzésére használják fel.
Tudja—e a Társulat vezetése, hogy a Diósdi kiépítésre vonatkozó ajánlatkérésnél 117 db házi átemelő akna építése szivattyúval együtt be volt állítva a projekt terhére. ?
Vagyis ez a tétel a pályázatban is ke11ett hogy szerepeljen.

Válasz:
-A Társulat 2014. év első 1/4 évében elkészített műszaki tartalom szerinti "B" program projekt elemeinek az Önkormányzat előírt feladataira tekintettel a megvalósításukat megtervezteti és a megvalósításához pénzfedezetet is biztosított, amelyet taggyűlési határozat is megerősített.
- A megmaradó önrész kérdés szerinti visszafizetésére jogszabályi előírást a Társulat nem ismer, a nem visszafizetést nem jelentett ki, ugyanis erre vonatkozó jogszabályi forrás nem ismert.

- A projekt kiviteli szerződéses megállapodás szerinti átemelő berendezések száma 60 db, eltér a kérdező által megjelenített 117 db-tól, amely az igénylő Diósdi tagok részére kedvezőbb lett.

Az ajánlatkérést csak a Támogatási Szerződés megszületése után lehetett indítani, .Ez azt jelenti hogy a projektben Diósd 117 db házi átemelő kiépítésére támogatást kapott. Csak abban az esetben nem lehetett volna pályázni ha a beruházás Végén az átemelők nem kerülnek a vagyonátadás során Önkormányzati
tulajdonban. De az átadási jegyzőkönyv szerint ezek az átemelők 2017 novemberében az Önkormányzat tulajdonába kerültek.,növelve az Önkormányzati vagyont.

Válasz:

A kérdés feltevője előzetesen nem tájékozódott a Társulat megalakulását megelőző, és a Társulat működési időszakára vonatkozó jogszabályi előírások logikai sorrendjéről.

 

 - A második kérdéscsoport nem tartozik a Társulat hatáskörébe,
					A válaszadásra illetékes ………...

 Kérdés: Ha az EU és a Magyar állam a 117 db házi átemelő kiépítését 91 %-ban finanszírozta, milyen házi átemelő építést finanszírozott a Társulat a lakossági befizetésekből??? Vagy ha nem ,akkor az Önkormányzattól kell magyarázatot kérni, hová lett az erre kapott támogatás???

Válasz:

A kérdés feltevője előzetesen nem tájékozódott a Társulat megalakulását megelőző, és a Társulat működési időszakára vonatkozó jogszabályi előírások logikai sorrendjéről.

 

 - A harmadik kérdéscsoport nem tartozik a Társulat hatáskörébe,
					A válaszadásra illetékes ………...

 A küldött melléklet egy részlet a projektre vonatkozó Ajánlati felhívásból,mely 2011 március 22 .-én került fel az Internetre, a pályázatot pedig 2009—ben fogadták el. Vagy 2010-ben...ezt meg kell néznem, de mindenképen ez a pályázat elfogadása után született, vagyis a tételek szerepeltek a befogadott pályázatban.
Itt azt is megtaláljátok hogy 2580 db bekötés szerepelt a pályázatban, és annyira kaptak 91 %—os támogatást.

Válasz:

A kérdés feltevője előzetesen nem tájékozódott a Társulat megalakulását megelőző, és a Társulat működési időszakára vonatkozó jogszabályi előírások logikai sorrendjéről.

 - A negyedik kérdéscsoport nem tartozik a Társulat hatáskörébe. A válaszadásra illetékes ………...

/Ha a Társulat ennél kevesebb bekötést tart nyilván, hová lett az elnyert támogatás????/

Válasz:

A kérdés feltevője előzetesen nem tájékozódott a Társulat megalakulását megelőző, és a Társulat működési időszakára vonatkozó jogszabályi előírások logikai sorrendjéről.

 

 - Az ötödik kérdés nem tartozik a Társulat hatáskörébe,
					A válaszadásra illetékes ………...

11. A ,,B" program —ot a Testület 2014 májusa körül tárgyalta és fogadta el. Vissza lehet az archívumban keresni. Nagyis bármit mond a polgármester és a Társulat elnöke, a B programot a Társulás vezetése ..a 3 polgármester határozta el. . .a képviselők megszavazták azzal hogy a Társulat finanszírozza a költségeit.
Született-e valamilyen ,,Együttműködési megállapodás az Önkormányzat és a Társulat között ebben az időszakban????
Megszavazta-e ezt a küldöttgyűlés, miért nem tették fel a jegyzőkönyvet a honlapra, mivel közérdekű dokumentum??? Mit tartalmaz ez a szerződés??? /biztosan van, mert kötelező.
Tárnoknak is Érdnek is van!! Érdé fent van a Net-en. , a tárnoki
nálam van.

Válasz:
-A "B" program projekt elemeinek megvalósítására szóló TGY határozat a projekt elemek olyan mértékű megvalósítására adott felhatalmazást, amely a hitelező pénzintézetnél rendelkezésre álló hitelkeret nagyságrendjének megfelelő. A "B" program indítása időszakában még nem merült fel az, hogy a Társberuházói Megállapodásban a Társulat működéséhez vállalt önkormányzati támogatás 2016.01.01-től minden ok és indok nélkül megszűnik. A TGY-i jegyzőkönyv az Önkormányzat bírtokában van, részletek megismerhetők. 

A kérdés feltevője előzetesen nem tájékozódott a Társulat megalakulását megelőző, és a Társulat működési időszakára vonatkozó jogszabályi előírások logikai sorrendjéről.

-A kérdés szerinti honlapon való közzétételt a jogszabály nem írja elő.

12. A Vízgazdálkodási Törvény szerint a beruházás műszaki átadását követően 30 napon belül meg kell kezdeni a Társulat felszámolását, és ha a projekt olyan magas támogatottságot élvez, hogy a lakossági érdekeltségi hozzájárulásra nincs ..vagy, csak részben van szükség, a megmaradt összeggel a Társulat reális működési költségeinek levonása után a lakosság felé el kell számolni és a pénzt vissza kell fizetni.

Válasz: 

A kérdés feltevője előzetesen nem tájékozódott a Társulat megalakulását megelőző, és a Társulat működési időszakára vonatkozó jogszabályi előírások logikai sorrendjéről.

 

- A feltett kérdés szerinti tartalom megismerhető a Társulat elszámolási eljárásának folyamatából és annak kezdő napjával kapcsolatos taggyűlési határozatokból. A kérdező által leírt folyamatra jogszabályi előírás nincs.
- A visszafizetésre kérjük megjelölni a jogszabályi forrást, a Társulat ilyen információval nem rendelkezik

Miért nem történ ez meg ???? A projekt műszaki átadása
Diósdon 2014-ben??????megtörtént.
Válasz:

A kérdés feltevője előzetesen nem tájékozódott a Társulat megalakulását megelőző, és a Társulat működési időszakára vonatkozó jogszabályi előírások logikai sorrendjéről.

 

- A Diósd Víziközmű-társulat a kérdés szerinti projektnek nem volt a megrendelője, így annak átvevője sem. 			A válaszadásra illetékes ………...

13. Fizetett-e a Társulat az Ideiglenes Mérnök alkalmazásáért.
Mennyit és miért???

Válasz:
2012.03.21-én 3.468.616.-Ft, és 2012.05.11-én 1.353.279.-Ft-ot.
Az Ideiglenes Mérnök díját az Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat előlegezte meg, amelyet a tag önkormányzat Diósd Község helyett a Társulat fizetett meg, a projekt zavartalan előrehaladása érdekében.				A válaszadásra illetékes ………...

Az ideiglenes mérnök díjazása is benne van a projektben 8 millió ft értékben .de jóval többet költöttek erre! ! ! !Mive1 ezt a költséget a Társulási szerződésben szereplő %-os arányban osztották szét a 3 település között és Tárnokra a 11.28 % alapján 4,5 millió ft jutott . ebből kiindulva és visszafelé számolva ez
azt jelenti hogy összességében erre a tételre a 3 Társulattal kifizettettek 399 millió ft-ot Gyanús, hogy azért terhelték Társulatokra, mert azokat az EUTAF nem ellenőrizte .csak a nagy projektet. Ráadásul 28 mFt felett közbeszerzési pályázatot kellett volna kiírni, de nem tették, így a Társulatoktól nyom nélkül szedték be a pénzt És gondolom a Támogatási szerződésben nyert 8 millió után is felvették a 91 %-os támogatást.
Ezeket figyelembe véve kellene megfogalmazni a kérdést.

Válasz:

A kérdés feltevője előzetesen nem tájékozódott a Társulat megalakulását megelőző, és a Társulat működési időszakára vonatkozó jogszabályi előírások logikai sorrendjéről.

 

 - Nem Társulati hatáskör. 			A válaszadásra illetékes ………...

Ezt az ideiglenes mérnöki témát még én is fel akarom használni nálunk. Ez a 40 millió ft szerintem eltűnt!!

Válasz:

A kérdés feltevője előzetesen nem tájékozódott a Társulat megalakulását megelőző, és a Társulat működési időszakára vonatkozó jogszabályi előírások logikai sorrendjéről.

 

 - Nem Társulati hatáskör.			A válaszadásra illetékes ………...

14. A polgármester a testületi ülésen azt mondta hogy az Önkormányzat 16?????millió ft-tal támogatta a Társulat működési költségeit. Szerintem ez a 2008-as tört évre szólt és 2013—ig bezárólag. Összesen Nem minden évre, ahogy ez elhangzott.. De az már nem igaz, hogy ezzel csökkentették a lakosság terheit, mert nem volt tényező ez az érdekeltségi hozzájárulás kiszámításánál. Amikor ezt a befizetendő összeget meghatározták ,a Társulat még csak kéjes gondolat volt.,hónapokkal később alakult meg.

Válasz:
- A Társulat az Önkormányzat részéről való támogatása a következő

2008. évben: nem volt működési támogatás

2009. évben: 12.023 eFt

2010. évben: 10.090 eFt

2011. évben: 11.474 eFt

2012. évben: 12.860 eFt

2013. évben: 16.522 e Ft

2014. évben: 12.850 eFt

2015. évben: 17.460 eFt

átutalás történt,

2016.01.01-tól az Önkormányzat a Társulat Társberuházói Megállapodásban vállalt támogatását nem teljesítette.

A kérdés feltevője előzetesen nem tájékozódott a Társulat megalakulását megelőző, és a Társulat működési időszakára vonatkozó jogszabályi előírások logikai sorrendjéről.

 

 - A Társulat működési költsége nem társulati hatáskör. 
					A válaszadásra illetékes ………...

15. Mekkora a Diósdra jutó önerő kötelezettség figyelembe véve a projekt 31.617.144.300 ft-os kiinduló értékét és a több mint 91 %-os támogatottságot. /%Ezt az összeget tudnia kell a Társulat vezetésének, hiszen ehhez kell utalni a lakossági befizetéseket Ha már nincs szükség rá,. . .az utalásokat le kellett
volna állítania. ! ! ! !!
Ezze1 szemben mekkora összeg folyt be a lakosságtól, mekkora összeg lett átutalva már az Önkormányzatnak a befolyt összegből, és mennyi a várható bevétel még ideális esetben?

Válasz:

A kérdés feltevője előzetesen nem tájékozódott a Társulat megalakulását megelőző, és a Társulat működési időszakára vonatkozó jogszabályi előírások logikai sorrendjéről.

 

A feltett kérdésre az elszámolási eljárás során a banki hitel törlesztés, a befizetett tagi önrészek, valamint a Társulat működési és elszámolási eljárási költségek esetében a taggyűlési határozatot követően lehet választ adni.

Az Önkormányzatnál milyen számlára utalták az érdekeltségi hozzájárulást???

Válasz:
Az érdekeltségi hozzájárulás tagi résztörlesztéseit a 1/4 évenként a Fundamentának utaltuk, az egyéni , nem LTP-s befizetéseket a hitelt adó banknak.

/tekintettel arra hogy az Önkormányzat köteles ezt elkülönített
számlán tartani./

Válasz:
 - Kérdésként nem kezelhető vélemény
Hát én kb ennyi kérdeznék! !! Hogy más is kérdezhessen.

Údv Marika
Ui.
A kérdőjelek a számok után azért vannak, mert nem ismerem a
diósdi számokat, ti tudj átok pontosan, be kell helyettesíteni.

Válasz:  
 - válaszadás kérdés hiányában nem lehetséges,
					A válaszadásra illetékes ………...
 
6. Kérdéscsoport 
Még egy adag kérdés a társulathoz:

-milyen működesi költségekkel, és azok milyen összetételével számolták ki a kezdéskor a kötelező
hozzájárulás megemelt összegét.

1. Válasz:
Az önrész megállapítására a Társulatnak hatásköre nem volt,
					A válaszadásra illetékes ………...

— milyen működési költségei voltak az évenkénti bontásban a szervezetnek az indulás, óta

2. Válasz:

2008. évben: nem volt működési támogatás

2009. évben: 12.023 eFt

2010. évben: 10.090 eFt

2011. évben: 11.474 eFt

2012. évben: 12.860 eFt

2013. évben: 16.522 e Ft

2014. évben: 12.850 eFt

2015. évben: 17.460 eFt

átutalás történt,

2016. évben: 17.207 eFt

2017. évben: 16.078 eFt

2018. évben: 14.891 eFt (2018.08.31-ig) működési költség a K&H Banknál lévő hitelkeretből lett biztosítva.

-mi a mai napi követelés (kintlévőség) állomány értékben és tételesen 

3. válasz: 

A kérdés feltevője előzetesen nem tájékozódott a Társulat megalakulását megelőző, és a Társulat működési időszakára vonatkozó jogszabályi előírások logikai sorrendjéről.

Az elszámolási eljárás során véglegesített Taggyűlési határozattal alátámasztott adatokból lesznek megismerhetők.

- mi a mai napi kötelezettség állomány értekben es tételesen

4. Válasz

A kérdés feltevője előzetesen nem tájékozódott a Társulat megalakulását megelőző, és a Társulat működési időszakára vonatkozó jogszabályi előírások logikai sorrendjéről.

 

Az elszámolási eljárás során véglegesített taggyűlési határozattal alátámasztott adatokból lesznek megismerhetők

 mire volt szükséges hitelt felvennie a társulatnak. annak mi a mai egyenlege. és miből. milyen ütemezéssel kívánja megfizetni a társulat. Illetve az átadás mán van-e olyan pénzbeli kötelezettség, tétel, amit át kíván adni az önkormányzatnak

5. Válasz

A kérdés feltevője előzetesen nem tájékozódott a Társulat megalakulását megelőző, és a Társulat működési időszakára vonatkozó jogszabályi előírások logikai sorrendjéről.

 

A hitelfelvétel a "B" program szerződéssel lekötött szennyvízelvezetési, kivitelezési munkák fedezetére, valamint az Önkormányzat által a Társulat részére nem folyósított működési költségekre. A megfizetés a hitel keret törlesztő összegeiből adódik. Az elszámolási eljárás végső szakaszában a pénzbeli kötelezettségek megismertek lehetnek amelyet majd a Taggyűlésnek kell határozattal alátámasztani.

— az Ellenőrző bizottság milyen rendszerességgel, mire vonatkozó vizsgálatokat tartott? Hozzáférhetőek —e az Ellenőrző bizottságjelentései (az Alapszabály szerint ők 1átják el a számviteli, pénzügyi ellenőrzési folyamatosan)

6. Válasz
- Az Ellenőrző Bizottság a jogszabályban előírt időszakokban látja el feladatát, ezen túl az IB ülések meghívott és rendszeres résztvevői

— mikor és hogyan történt meg az újonnan belépők állal generál! létszámvátozásból adódó pénzügyi bevétel és kötelezettség vá1tozás átvezetése, Alapszabály módosítás, pénzügyi terv módosítás

Tisztelettel: Novákovics Ferenc

7. Válasz: A változások kezelése a Társulat tagjainak befizetéseit tartalmazó nyilvántartásokban folyamatosan történik.


Összegezés

- Az egymásra is épülő kérdésekként megküldött iratok köréből a Harmat Péter Pálné, a 2018.09. 10. 10:43-kor keltezett Novákovics Ferenc aláírású e-mail 1-2 oldala, továbbá a 2018.09.10. 10:25-kor keltezett Novákovics Ferenc aláírású e-mail eseteiben a nem sorszámozott kérdések válaszadásánál a szerkesztett mondatok sorrendjét követtük, nem minden mondatra kiterjedően.

- A válaszok összességében 89 kérdésre vonatkoznak, amelyek esetében kérdésenként több részválaszt is kellett adni, ez által a válaszok összessége 98.

- Az olyan tartalmú kérdéseknél, amelyeknél a kérdés feltevője nem volt tekintettel a Társulat megalakulását megelőző időszak, továbbá a Társulat működése időszakában érvényben lévő jogszabályi környezetre, valamint a jogszabályok szakaszai, bekezdései, pontjai logikai sorrendjére a feltett kérdésre jellemzően többek között „nem Társulati hatáskör” válaszokat kellett adni.

- A nem Társulati hatáskörbe tartozóan feltett kérdések illetékes válaszadója a 89 kérdésből 48 esetben Diósd Város Polgármestere és az Önkormányzat.

- A 2018.09.10-én a Polgármester által aláírt 545-12/2018. iktatószámú, Diósd Víziközmű-társulat részére megküldött értesítést elfogadva, a kért tájékoztatást a mai estén megtartottuk.

A rendkívüli képviselő testületi ülésen való további részvételünket ezzel befejeztük, az ülés jegyzőkönyvébe az általunk elmondottak pontos megjelenítését kérjük.

Sohajda Lajos

Diósd VárosVíziközmű-társulat IB elnöke