Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

2049 Diósd
Sashegyi út 3.2019. JANUÁR 7-ÉN ELKEZDŐDÖTT A VÍZIKÖZMŰ-TÁRSULAT ELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁSA

2019.01.20 18:30

Diósd Város Víziközmű-társulat taggyűlése a vízgazdálkodási társulatokról szóló 160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet víziközmű-társulat megszűnésére vonatkozó külön rendelkezéseinek értelmében 2019. január 7. napján megválasztotta az elszámoló bizottság tagjait, és döntést hozott az elszámolási eljárás megindításáról.

A társulat az alapszabályban meghatározott közcélú feladatait végrehajtotta. Az elszámolási eljárás során az elszámoló bizottság az intézőbizottság hatáskörét gyakorolja, az ellenőrző bizottság működését tovább folytatja. Az elszámolási eljárás kezdő időpontja az eljárás megindításáról szóló taggyűlési határozat kelte.

Az elszámoló bizottság ellátja a társulat megszűnésével összefüggő, jogszabályban felsorolt feladatokat, így különösen:

a) elkészíti a társulat önkormányzati tulajdonba kerülő ingó és ingatlan vagyontárgyainak, valamint vagyoni jogainak jegyzékét;

b) az a) pontban foglaltaktól elkülönítve elkészíti a tagok által az elszámolási eljárás megindításáig, illetőleg az annak során befizetett, valamint a még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások - érdekeltenkénti és összesített jegyzékét (a továbbiakban: érdekeltségi állomány);

c) kimutatást készít az egyes tagok érdekeltségi egységeinek számáról;

d) elkészíti a társulat hiteltartozásainak egyenlegét;

e) jegyzéket készít a társulat ügyiratairól;

f) érvényesíti a társulat követeléseit és rendezi tartozásait, kivéve az érdekeltségi hozzájárulásokat és a bankhiteleket;

g) értékesíti az értékesíthető vagyontárgyakat, illetőleg szükség esetén selejtezést végez;

h)  átutalja a társulat pénzforgalmi számlájára a házipénztárban lévő, a nyilvántartásokkal egyeztetett pénzkészletet;

i) intézkedik a társulat számlájának lezárásáról, annak egyenlegösszegét átutalja a létrehozott víziközmű helye szerint illetékes települési önkormányzat újonnan nyitott víziközmű elnevezésű elkülönített számlájára (víziközmű-számla);

j) megsemmisíti a társulat bélyegzőjét”.

Az elszámolás körébe tartozó feladatok elvégzése után az elszámoló bizottság összehívja a taggyűlést és előterjeszti a zárómérleget. Ha a zárómérleget a taggyűlés elfogadja, egyben az elszámolási eljárást határozattal befejezettnek nyilvánítja.