Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

2049 Diósd
Sashegyi út 3.A víziközmű-társulat első negyedéves intézőbizottsági ülésének döntései

2017.04.25 18:56

2017. március 30-án tartotta ez évi első ülését Diósd Város Víziközmű-társulatának Intézőbizottsága – tájékoztatott Sohajda Lajos az IB elnöke.

Az első napirendi pont keretében Ellenőrző Bizottság (EB) tagjai ismertették a 2016. gazdasági évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámolóval kapcsolatos észrevételeiket. Tájékoztattak a társulat jogszabályi előírásoknak megfelelő számviteli politikájáról, az alkalmazott eljárásokról, a társulat pénzügyi helyzetéről, tőke és hitel állományról, majd ismertették a mérleg főösszeget.

A Víziközmű-társulat Intéző Bizottsága (IB) egyhangúlag elfogadta (1/2017 (III.30.) a társulat 2016. évi Egyszerűsített éves beszámoló összeállításáról szóló EB tájékoztatást.

A második napirendi pont keretében az EB tagjai beszámoltak az Egyszerűsített éves beszámoló ellenőrzése során tapasztaltakról, melyeket jegyzőkönyvbe foglaltak. A beszámoló adatait elfogadták, de a szöveges elemzésben lévő elírások javítását kérték a könyvelést végző irodától. A kért javításokkal együtt a beszámolót elfogadásra javasolták.

Az IB a 2/2017. (III.30.) számú határozatával a 2016. évi Egyszerűsített éves beszámolót – az Ellenőrző Bizottság 2016. 03. 30-án készített jegyzőkönyvben tett javaslata alapján 1.270.926 e. Ft mérleg főösszeg mellett, -32.144 e. Ft tárgyévi működési eredménnyel elfogadta. Javasolta a mérleg adatok Taggyűlés elé történő beterjesztését, és elfogadtatását.

Egyebek naprendi pontban Sohajda Lajos IB elnök elmondta, hogy Diósd városnak a három település által létrehozott önkormányzati társulás tagjaként, a társulási megállapodás alapján tagdíj fizetési kötelezettsége van a társulás fennállásáig. A víziközmű-társulat Diósd Város Önkormányzata helyett nem fizetheti meg a tagdíjat, mert arra elkülönített bevétellel nem rendelkezik, a tagi önrész nem tartalmaz ezzel kapcsolatos részösszeget. Szabó Szilárd tanácsadó hangsúlyozta, a társulási tagdíj nem tartozik a törzsberuházáshoz. A víziközmű-társulat által felvett hitel nem fordítható erre a célra.

Az Intéző bizottság úgy határozott (3/2016. (III.30.), hogy az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás létrehozásáról szóló „Módosított egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás” XIII.1. A Társulás Működésének költségei, a Társulás bevételei cikkelye XIII.1.4. és a XIII.1.5. pontjai szerint a Társulás működési költségét a Társulási Tag Diósd Város Önkormányzat tagdíjának tekinti. A hivatkozott tagdíj nem képezi részét Diósd Város Közigazgatási területén lévő érdekeltségi egységek után befizetendő önrésznek.

Diósd Város Polgármesteri Hivatala jogelődjével mint Beruházóval 2008. 12. 22-én megkötött Társberuházói Megállapodás sem tartalmaz olyan pontot, amely Társulatra hárítaná az Önkormányzatot terhelő Társulási Tagdíj megfizetését, valamint a KEOP keretében nem számolható el a költséget, miután a költség kialakításában a víziközmű-társulat nem vett részt.

A szavazást követően az IB elnök arról nyújtott tájékoztatást, hogy az EU-s támogatású csatorna-beruházás keretében felújított szennyvíztisztító telep és az új szennyvíztisztító létesítmény próbaüzeme során előre nem látható, 9.226.215 forintos költség merült fel. Ebből az összegből a Társulási Tanács határozat alapján Diósdot terheli a költség 12,1%-a, azaz 1.121.212.- Ft.

Az IB úgy határozott (4/2017. (III.30.), hogy az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa által hozott 10/2014. (IX.24.) számú TT Határozatban az Érdi Szennyvíztisztító Telep próba üzemének 9.266.215.-Ft költségéből Diósd Város Önkormányzatát terhelő 1.121.212.- Ft arányos költséget a Társulás Munkaszervezete számlájára megfizeti.

IB elnök áttekintést adott arról, hogy Diósd Város Önkormányzata a projekt keretében megépített gerinccsatorna mentén a kellő útszélességhez a területet magáningatlanok biztosították. Az önkormányzat olyan ellen szolgáltatást kínált az ingatlan tulajdonosoknak, mely szerint az átadott terület ellenértékeként az ingatlanok önrész megfizetése nélkül (érdekeltségi hozzájárulás nélkül) csatornára kötést biztosít a víziközmű-társulat által. A vízközmű-társulat által kiegészített, korrigált erről szóló képviselő-testületi határozat tervezetet felolvasta.

Az IB a 5/2017. (III.30.) számú határozata értelmében Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületi határozatának mintairatát az átdolgozott, módosított változatában fogadta el. A módosított mintairat szerint minden érdekeltségi egység esetében egy ingatlanra, azaz ingatlan tulajdonosára, vagy egyéb jogcímű használójára szóló határozat képezheti az érdekeltségi terület tagjainak önkormányzati és társulati nyilvántartását, amelyet a végelszámolás során a pénzügyi mérlegben negatív, a Tulajdonos döntése miatti elmaradt bevételként kell számításba venni.

Sohajda Lajos IB elnök beszámol arról is, az ÉTCS Kft., a szennyvízelvezetés szolgáltatója, Diósd Város Víziközmű-társulat megkerülésével szándékozik hozzájárulást adni házibekötésekhez, holott a csatornahálózat tulajdonba adása még nem történt meg. Ezért levelet írt a szolgáltatónak, melynek tartalmát ismertette.

Az IB (6/2017. (III.30.) úgy döntött, hogy az ÉTCS Kft. részére megküldött K-193/2017 iktatószámú, társulati levél tartalmával egyetért, azt elfogadja. Jóváhagyását abban az esetben módosítja, ha a Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság felügyeleti Szerv véleménye eltérő.

Sohajda Lajos IB elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a „B” program keretében sor kerül a Diósd, 3352/3 hrsz-ú ingatlan szennyvízelvezetéshez szükséges munkák elvégzésére, ennek értelmében ismerteti a határozat tervezetét.

Az IB úgy határozott (7/2017. (III.30.), hogy az Diósd Város Közigazgatási területén szennyvíztisztítási és szennyvízelvezetési projekt „B” program keretében a Diósd, Homokos utca, 3352/3 hrsz-ú –új kialakítású- ingatlanhoz a csatorna gerincvezetékhez a házi bekötést megtervezésére az UNITEF’ 83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt által adott 120.000.-Ft + Áfa elfogadja. Az elmaradt házibekötések kivitelezéséhez szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítására a Társulás PIU Szervezetét ismételten felkéri.

Az IB elnöke a társulat tevékenységének záró időszakáról beszél. A Társulat tevékenységét szabályzó jogszabály módosítások miatt pontos feladat ütemezés szükséges. A szabályos záráshoz a tervezet kidolgozását a Tanácsadó Szervezettől kell megrendelni.

Az IB úgy döntött 8/2017. (III.30.), hogy a víziközmű-társulat jogszabályi előírásoknak megfelelő megszüntetéséhez szükséges eljárási szabály korrigált kidolgozásával megbízza a Szabó és Vécsei Tanácsadó Kft-t, arra is tekintettel, hogy a megszüntetéssel kapcsolatos jogszabály előkészítés a döntéshozók részére való beterjesztés stádiumában van.