Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

2049 Diósd
Sashegyi út 3.A taggyűlés elfogadta 2017. évi egyszerűsített éves beszámolót

2018.02.11 19:09

Diósd Város Víziközmű-társulat tájékoztatója

Diósd Város Víziközmű-társulata 2018. február 1. napján tartotta 2018. évi első rendes taggyűlését, melyen részt vett a víziközmű-társulatok szakmai ellenőrzését ellátó Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság munkatársa, Takács Írisz is - tájékoztat Sohajda Lajos a víziközmű-társulat IB elnöke.

A főbb napirendi pontok szerint a víziközmű-társulat 2017. évi munkájáról szóló beszámolót a mérlegbeszámoló ismertetése, majd elfogadása követte. A társulat számviteli feladatainak ellátását végző cég vezetője elmondta, hogy 2017-ben a társulat életében két jelentős változás következett be. A Fundamenta-Lakáskassza Zrt-nél vezetett LTP-s szerződések nagy részének a kiutalása megtörtént, és a „B” befejező program munkálatai lezárultak, a kivitelezési munkák átadásra kerültek, mindössze három függő tétel maradt, de 2018-ban sor kerül a teljes zárásra. Az átadott önrész és műszaki tartalom közel 650 millió forint értékben került kivezetésre a könyvelésből.

A víziközmű-társulat komoly munkát végez a fennállása óta. Teszi ezt úgy, hogy az önkormányzat az utóbbi két évben már nem biztosítja az alapításkor vállalt kötelezettsége ellenére sem a működéséhez szükséges támogatást. A társulat új tagok, új ingatlanok bevonásával gyarapította a szennyvízcsatorna-beruházáshoz szükséges önrészt, megvalósítva ezzel Diósd lehető legteljesebb csatornázottságát.

A beruházás „B” programjából három tétel nem került lezárásra, a többit már átadtuk az önkormányzatnak, 200 millió forintot meghaladó értekben. A társulat jól gazdálkodott, eredményes munkát végzett, hisz a felvett és felvenni tervezett hitelre teljes egészében fedezetet nyújt a lakossági önrész és a bankszámlán lekötött fedezeti összeg. A 2017-es évet közel 665 milliós mérleg főösszeggel és 38 milliós támogatással nem fedezett működési veszteséggel sikerült zárni.

A tájékoztatást Sohajda Lajos IB elnök azzal egészítette ki, hogy a működési veszteség egy látszólagos veszteség, hisz nincs mögötte a fedezetül szolgáló önkormányzati támogatás. Ennek ellenére a vállalt feladatunkat sikeresen teljesítjük, az általunk összegyűjtött tagi önrészek megfelelően elletételezik a beruházás egészéhez szükséges hitelt. A hitelfedezetül szolgáló, jelzáloggal megterhelt önkormányzati ingatlan nem fog átkerülni a bank tulajdonába. A vállalásunkhoz híven a beruházás pénzügyi mérlege nem fog hiánnyal zárulni, annak ellenére sem, hogy a befejező program mögött már nem volt EU-s támogatás. Nyugodt szívvel tudjuk befejezni a munkánkat, amiért a társulat valamennyi jelenlegi és korábbi tisztségviselőjének és irodai munkatársának köszönet jár. Az LTP-s megtakarítások utáni kiutalások várhatóan 2024-ig érkeznek majd az önkormányzat számlájára, de a társulat már nem fog addig működni.

A víziközmű-társulat gazdálkodásáról és számviteli politikájáról szóló részletes tájékoztatás során a szakértő kiemelte, hogy a társulat beszámolója reálisan mutatja a jelenlegi vagyoni és pénzügyi helyzetet.

A bevételekkel kapcsolatban a víziközmű-társulatokra jellemzően a gazdálkodásuk során működési költség hozzájárulást kapnak és kamat bevételekre tesznek szert. A befizetett érdekeltségi hozzájárulások költséghányadot nem tartalmaznak. A működési költségek fedezetét 2016-tól a víziközmű-társulatnak saját forrásaiból kell előteremtenie, ami ezért támogatással nem fedezett, látszólagos veszteségként jelentkezik. A társulat pénzügyi helyzetére pozitív hatást gyakorolt a lekötött betét után felvett 70eFt kamatbevétel, ami azért maradt el jócskán a korábbi években megszokottól, mert a lekötött betéteket fokozatosan a társulati hitel törlesztésére fordítottuk.

2017-ben megkezdődött az LTP-s megtakarítások kifizetése. Ezen összegek passzív elhatárolása számlára történő átvezetését az előírásoknak megfelelően elvégeztük. A „B” program keretében elvégzett beruházásokból az átadásra került érték önrészként való átvezetése megtörtént. Az előírásoknak megfelelően az önrész, valamint a befolyt LTP-s számlák egyező összegű kivezetését 646.609 eFt értékben elvégeztük, melynek szabályosságáról a Nemzetgazdasági Minisztériumtól kértünk állásfoglalást.

A társulat az önrészfizetési kötelezettségeinek határidőben és maradéktalanul eleget tett, és tesz a „B” program keretében is. Eszközei biztosítják, hogy ez a jövőben is így legyen.

A pénzügyi ütemtervnek megfelelően folyik a források feltöltése. A társulat pénzügyi fegyelme példaértékű. A folyósított társulati hitel LTP-s állományból fedezett. Ez alapján határozottan kijelenthető, hogy az önkormányzati garanciavállalás beváltása nem várható.

Az Ellenőrző Bizottság elnöke elmondta, hogy az EB ülésen a tagok a személyes ellenőrzést követően az egyszerűsített éves beszámolót 664.801ezer Ft mérleg főösszeggel és -38.532 ezer Ft tárgyévi eredménnyel a jogszabályoknak megfelelő formában és adattartalommal jegyzőkönyvben rögzítették, és a taggyűlésnek elfogadásra javasolták.

A taggyűlés a 2017. évi gazdálkodás könyvviteli adataira támaszkodó üzleti évről szóló beszámolót, majd a 2017. évi egyszerűsített éves beszámolót -38.582 ezer Ft tárgyévi eredménnyel és 664.801 ezer Ft mérleg főösszeggel elfogadta.

Egyebek napirend keretében tájékoztatást kapott a taggyűlés a társulati tisztségviselők Alapszabályban rögzített mandátumáról. A megválasztott tisztségviselők megbízatása 2018. 08. 04-ig érvényes, ezért a taggyűlés úgy döntött, hogy 2018. első félévében, rendkívüli taggyűlés keretében határoz az Alapszabály módosításáról, a mandátumok meghosszabbításáról, esetleges új tisztségviselők megválasztásáról. Minderre azért van szükség, hogy a zárási folyamatban az Intéző Bizottság hatáskörét gyakorló Elszámoló Bizottság megalakulásáig biztosított legyen a törvényes működés.

A taggyűlés arról is határozott, hogy a korábbi tanácsadó cég által végzett pénzügyi, számviteli és munkaügyi feladatok ellátására a korábbi tanácsadó cég ezen részfeladatát ellátó Stendolit-Pro Kft-vel köt megbízási szerződést nettó 60.000 Ft/hó és 2.000 Ft/hó/alkalmazott összegben. Továbbá megfelelően képzett munkatárs hiányában az informatikai feladatok ellátásával kapcsolatban felhatalmazta az IB elnököt, hogy idevágó gyakorlattal rendelkező informatikussal szerződést kössön havi nettó 40.000 Ft összeggel.

A hitelfelvétellel kapcsolatos önkormányzati megkeresésére válaszul a társulat pénzügyi- és mérlegbeszámolója ismeretében úgy látta a taggyűlés, hogy hitelfelvételre az LTP állomány megfelelő mértékű fedezetet nyújt. Ezért úgy határozott, hogy bankkölcsönt a Víziközmű-társulat IBD-MUN-17-0104/1. sz. hitelszerződés 1.1. alpont hitelkeret alcím alatti öt francia bekezdésben rögzített keretfeltételeknek megfelelően használja a Víziközmű-társulat folyamatban lévő feladatainak ellátásához szükséges mértékig, a szerződés „Előzmények” második bekezdésében foglalt részfeladatok ellátásához.

Bogó László polgármester a víziközmű-társulat működéséhez kapcsolódó támogatással kapcsolatban a következő tájékoztatást adja: Diósd Város Önkormányzatának előző képviselő-testülete 2008-tól úgy fedezte a DVKT rezsiköltségeit – ami először 12 millió Ft/év volt, majd később nőtt 16 millió Ft-ra –, hogy Érd  és Térsége Víziközmű a lakossági vízdíjba beépíttetett egy plusz költséget minden háztartásra, ami éves szinten 12-14 millió Ft plusz bevételt jelentett a vízdíjból az önkormányzatnak, amiből fedezte a DVKT kiadásait. 2013/2014-es rezsicsökkentéssel ez az összeg bennragadt az ETV-nél. Hiába kértük, hogy ezzel csökkentsék a lakosság terheit. A másik körülmény, mely a kiinduláshoz képes változott, hogy az állam többletfinanszírozással segítette a csatornaberuházásokat. Ebből adódóan, jogos az, hogy a DVKT a tagjai által befizetett összegből fedezze a saját működési kiadásit, ne a város összes lakosa fizesse a DVKT működési költségeit. A Jelenlegi képviselő-testület ezek tudatában döntött úgy, hogy a DVKT rezsiköltségeit nem finanszírozza tovább.”