Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

2049 Diósd
Sashegyi út 3.A polgármester megkérdezte, az IB elnöke megválaszolta II. rész

2015.03.18 20:23

Víziközmű-társulat tájékoztatója

Bogó László Diósd polgármestere és Sohajda Lajos Diósd Város Víziközmű-társulat IB elnöke tovább folytatja a múlt hónapban megkezdett beszélgetést, hogy településünk lakosai átfogó információval rendelkezzenek a diósdi csatorna-beruházásról, és annak financiális részleteiről. A diósdi lakosok önrészének és a beruházás költségeinek összevetése során eddig a diósdi csőhálózat megépítéséről és az érdi szennyvíztelep bővítéséről, felújításáról esett szó.

 

Bogó László polgármester: - Eddig a csatorna gerinchálózatának lefektetéséről valamint az érdi szennyvíztisztító telep felújításáról és bővítéséről esett szó. Milyen egyéb költségekből tevődik össze a beruházás összköltsége?

Sohajda Lajos IB elnök: - Diósd város domborzati viszonyai miatt a szennyvízelvezető csatornahálózat szabad lefolyással nem jutna el a befogadó tisztítótelepre. Az egyes gyűjtőterületekről a szennyvizek továbbítását nyomott csatornavezetékek, és szennyvízátemelő műtárgyak segítik elő. Az átemelő aknák Diósdra eső költsége 216 millió forint. A költségből az új csatornahálózatra kötő ingatlanok részköltsége 85.782 Ft/ingatlan. Az átemelők kiépítéséhez a víziközmű-társulat tagjai járulnak hozzá. A szennyvízátemelők is - a szennyvíztisztító létesítéséhez és üzemeltetéséhez hasonlóan - minden, régi és új csatornára kötött diósdi ingatlan tulajdonosát szolgálják minden, korábban említett előnnyel együtt. 

A szennyvízelvezető hálózaton, tisztítóművön és az átemelőkön túlmenően a projekt megvalósításához szükséges feladatok, mint tervezés, közbeszerzés, műszaki-mérnöki felügyelet, tájékoztatás, jogi, pénzügyi és számviteli munkák, területszerzés, vagyonértékelés stb. ellátásával kapcsolatos költségek 186,87 millió forintot tesznek ki. Ebből a lakosságot érintő ingatlanokra vetítve 74.212 Ft/ingatlan a tervezett és a felmerült költség. Itt is meg kell említeni, hogy a szennyvízelvezetéssel csökkennek a lakókörnyezetünkre ható környezeti ártalmak, és ez is valamennyi diósdi lakos érdeke.

További költségek révén sikerült a projekt első terveiből kimaradt utcák, nyomóvezetékek, rekonstrukciós munkák tervbe vétele, kivitelezése, melyek költsége 80,50 millió Ft. Az új csatornára kötő ingatlanszám figyelembe vételével ez 32.000 Ft/ingatlan költséget képezett.

A szennyvíztisztító telep szabályos működéséhez a laboratóriumi felszerelések és a speciális szívó-mosó gépjármű beszerzése 9.66 millió Ft költséggel történt. Az egyes ingatlanokra vetítve ez 3800 Ft/ingatlan költséget jelent. Az eddig felsoroltak összesen 1.483.006 Ft/ingatlan fedezeti összeg biztosítását tették szükségesé.

BL: - Hogyan kalkulálták ki, hogy az önrész pontosan mennyi legyen? Mi volt a biztosíték arra, hogy pont ez az összeg a megfelelő?

SL: - A csatornafejlesztéshez szükséges hitelszerződésnél a kivitelezési összköltséget 4.040.747.000 Ft-ban maximalizálta a hitelbiztosító pénzintézet. A maximális költség és a 2518 ingatlan csatornára kötése viszonyában 1.604.744 Ft/ingatlan megengedett költség mértékéig állt rendelkezésre - a 12/2011.(1.31.) számú kormányrendelet alapján - a kamattámogatott hitelfedezet. Az előzőekben említett tényleges költségek nem érték el a megengedettet, végül is alatta álltunk meg.

A projekt indulását követő kivitelezési munkákhoz szükséges szerződéses megállapodás 22.096 %-os önrész előteremtésével számolt, amihez 354.584 Ft/ingatlan önrészt tartozott a hitelbiztosító pénzintézet az egy ingatlan vonatkozásában maximalizált (1.604.744 Ft) költséghez viszonyítva.

A 2008. szeptember 5-én tartott társulati alakuló gyűlés azt fogadta el, hogy az egy érdekeltségi területre eső önrész 341.860 Ft/ingatlan költséghányad legyen a természetes és jogi személyekre, a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok mindegyikére egyaránt vonatkozóan. Továbbá azt is meghatározta, hogy az önrész nem növekedhet.

Ugyanakkor a társulat megalakulását megelőző időszakban még nem volt ismert a csatornabekötéssel érintett diósdi ingatlanok valós száma. A becsült bekötések az engedélyezési dokumentáció szerinti gravitációs és nyomott szennyvízvezeték hosszából (31.621,49 folyóméterből), és az akkori helyi építési szabályzat szerint minimum 14 méter szélességben beépíthető cca. 2080 ingatlan viszonyából alakult ki.  Mivel a csatornafektetési hosszra 15 méterenként esett egy-egy házi bekötés, a korábban beépítésre nem alkalmas parcellák bevonásával növekedhetett a közcsatorna-gerincvezeték.

2008-ban a társulati alakuló gyűlés által ismert adatok szerint, a Diósd területén kiépítendő csatornahálózat és átemelők valamint az előzőekben ismertetett költségek előzetes becslései alapján kerültek számításba. Így lett 1.550.000 Ft/ingatlan az egy-egy ingatlanra eső teljes, mindent magába foglaló költség. A becsült 1.550.000 Ft költségnek cca. 22 %-át képezi az önrész, amely 341.000 Ft. A végleges 341.860 Ft még további 0,05 % részletköltségek révén véglegesült. Azt már csak zárójelben jegyzem meg, hogy azon tagjaink, akik LTP szerződést kötöttek, állami támogatást is kapnak, tehát a tényleges befizetnivalójuk ennél kevesebb.

Végül is az előrelátó tervezést, kalkulációt dicséri, hogy a csatornafejlesztéshez szükséges hitelszerződés számai, valamint a kivitelezési munkákhoz szükséges szerződéses megállapodás szerinti önrész, és az alakuló ülésen meghatározott önrész egyezőséget mutat. Erre utalt Simó Károly Érd alpolgármestere is a projekttel kapcsolatos átfogó ismertetőjében, a Diósdhéjban helyi újság 2014/12. számában.

Folytatás a következő hónapban!